ਬੋਲੀ:

ਉਦਮੁਰਤ

[udm]

ਉਦਮੁਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: математика

математика ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ