ਬੋਲੀ:

ਉਜ਼ਬੇਕੀ

[uz]

ਉਜ਼ਬੇਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: flying spaghetti monster

flying spaghetti monster ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ