ਬੋਲੀ:

ਵੇਨੇਸ਼ੀ

[vec]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: animali

animali ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ