ਬੋਲੀ:

ਵੇਨੇਸ਼ੀ

[vec]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: animals

animals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • vaca ਉਚਾਰਨ vaca
 • gato ਉਚਾਰਨ gato
 • cunìcio ਉਚਾਰਨ cunìcio
 • połastro ਉਚਾਰਨ połastro
 • fossa ਉਚਾਰਨ fossa
 • tarabuso ਉਚਾਰਨ tarabuso
 • paco ਉਚਾਰਨ paco
 • croàt ਉਚਾਰਨ croàt
 • ganso ਉਚਾਰਨ ganso
 • suro ਉਚਾਰਨ suro
 • borétoła ਉਚਾਰਨ borétoła
 • bestial ਉਚਾਰਨ bestial
 • moscàt ਉਚਾਰਨ moscàt
 • macaco ਉਚਾਰਨ macaco
 • volpe ਉਚਾਰਨ volpe
 • pìt ਉਚਾਰਨ pìt