ਬੋਲੀ:

ਵੇਨੇਸ਼ੀ

[vec]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • can ਉਚਾਰਨ can
 • łuna ਉਚਾਰਨ łuna
 • piombo ਉਚਾਰਨ piombo
 • fòrmuła ਉਚਾਰਨ fòrmuła
 • trón ਉਚਾਰਨ trón
 • question ਉਚਾਰਨ question
 • Calcio ਉਚਾਰਨ Calcio
 • canonada ਉਚਾਰਨ canonada
 • fin ਉਚਾਰਨ fin
 • tarabuso ਉਚਾਰਨ tarabuso
 • confession ਉਚਾਰਨ confession
 • barco ਉਚਾਰਨ barco
 • suro ਉਚਾਰਨ suro
 • alto ਉਚਾਰਨ alto
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • pena ਉਚਾਰਨ pena
 • pegno ਉਚਾਰਨ pegno
 • bagno ਉਚਾਰਨ bagno
 • banda ਉਚਾਰਨ banda
 • tuti ਉਚਾਰਨ tuti
 • campagne ਉਚਾਰਨ campagne
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei
 • Pana ਉਚਾਰਨ Pana
 • andada ਉਚਾਰਨ andada
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • cìcara ਉਚਾਰਨ cìcara
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • funeral ਉਚਾਰਨ funeral
 • confusion ਉਚਾਰਨ confusion
 • paragon ਉਚਾਰਨ paragon
 • zinco ਉਚਾਰਨ zinco
 • impression ਉਚਾਰਨ impression
 • rogna ਉਚਾਰਨ rogna
 • precision ਉਚਾਰਨ precision
 • profession ਉਚਾਰਨ profession
 • manifesto ਉਚਾਰਨ manifesto
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • stagno ਉਚਾਰਨ stagno
 • tó ਉਚਾਰਨ
 • impianto ਉਚਾਰਨ impianto
 • Congo ਉਚਾਰਨ Congo
 • menta ਉਚਾਰਨ menta
 • autor ਉਚਾਰਨ autor
 • pension ਉਚਾਰਨ pension
 • parlamento ਉਚਾਰਨ parlamento
 • do ਉਚਾਰਨ do
 • lampion ਉਚਾਰਨ lampion
 • supa ਉਚਾਰਨ supa
 • furgon ਉਚਾਰਨ furgon
 • repression ਉਚਾਰਨ repression
 • cùpoła ਉਚਾਰਨ cùpoła
 • desmontar ਉਚਾਰਨ desmontar
 • Amor ਉਚਾਰਨ Amor
 • pompa ਉਚਾਰਨ pompa
 • división ਉਚਾਰਨ división
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12
 • cretin ਉਚਾਰਨ cretin
 • verdure ਉਚਾਰਨ verdure
 • Belize ਉਚਾਰਨ Belize
 • carton ਉਚਾਰਨ carton
 • robinia ਉਚਾਰਨ robinia
 • cultura ਉਚਾਰਨ cultura
 • possession ਉਚਾਰਨ possession
 • zona ਉਚਾਰਨ zona
 • fusto ਉਚਾਰਨ fusto
 • schina ਉਚਾਰਨ schina
 • carbònio ਉਚਾਰਨ carbònio
 • procura ਉਚਾਰਨ procura
 • fìsica ਉਚਾਰਨ fìsica
 • pretension ਉਚਾਰਨ pretension
 • usta ਉਚਾਰਨ usta
 • stress ਉਚਾਰਨ stress
 • carota ਉਚਾਰਨ carota
 • bèstia ਉਚਾਰਨ bèstia
 • comportamento ਉਚਾਰਨ comportamento
 • artista ਉਚਾਰਨ artista
 • radical ਉਚਾਰਨ radical
 • cordon ਉਚਾਰਨ cordon
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia
 • botànica ਉਚਾਰਨ botànica
 • star ਉਚਾਰਨ star
 • fular ਉਚਾਰਨ fular
 • carpeta ਉਚਾਰਨ carpeta
 • tato ਉਚਾਰਨ tato
 • oferta ਉਚਾਰਨ oferta
 • bravura ਉਚਾਰਨ bravura
 • rame ਉਚਾਰਨ rame
 • centro ਉਚਾਰਨ centro
 • sól ਉਚਾਰਨ sól
 • azoto ਉਚਾਰਨ azoto
 • Eritrea ਉਚਾਰਨ Eritrea
 • cica ਉਚਾਰਨ cica
 • bidon ਉਚਾਰਨ bidon
 • pin ਉਚਾਰਨ pin
 • tè ਉਚਾਰਨ
 • firma ਉਚਾਰਨ firma
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta
 • rana ਉਚਾਰਨ rana
 • él ਉਚਾਰਨ él
 • sòl ਉਚਾਰਨ sòl