ਬੋਲੀ:

ਵੇਨੇਸ਼ੀ

[vec]

ਵੇਨੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: rzeczownik

rzeczownik ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • łuna ਉਚਾਰਨ łuna
 • fòrmuła ਉਚਾਰਨ fòrmuła
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • bagno ਉਚਾਰਨ bagno
 • banda ਉਚਾਰਨ banda
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • Pana ਉਚਾਰਨ Pana
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • autor ਉਚਾਰਨ autor
 • lampion ਉਚਾਰਨ lampion
 • pompa ਉਚਾਰਨ pompa
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12
 • Australia ਉਚਾਰਨ Australia
 • robinia ਉਚਾਰਨ robinia
 • pasta ਉਚਾਰਨ pasta
 • fular ਉਚਾਰਨ fular
 • sól ਉਚਾਰਨ sól
 • tato ਉਚਾਰਨ tato
 • firma ਉਚਾਰਨ firma
 • rana ਉਚਾਰਨ rana
 • Malta ਉਚਾਰਨ Malta
 • par ਉਚਾਰਨ par
 • procedura ਉਚਾਰਨ procedura
 • piana ਉਚਾਰਨ piana
 • nota ਉਚਾਰਨ nota