ਬੋਲੀ:

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

[vi]

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: conjunction

conjunction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • và ਉਚਾਰਨ
  • như ਉਚਾਰਨ như
  • qua ਉਚਾਰਨ qua
  • nếu ਉਚਾਰਨ nếu
  • che ਉਚਾਰਨ che
  • nó ਉਚਾਰਨ