ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: animals

animals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • paard ਉਚਾਰਨ paard
 • fuut ਉਚਾਰਨ fuut
 • kapoen ਉਚਾਰਨ kapoen
 • poes ਉਚਾਰਨ poes
 • ezel ਉਚਾਰਨ ezel
 • kot ਉਚਾਰਨ kot
 • haai ਉਚਾਰਨ haai
 • haan ਉਚਾਰਨ haan
 • neet ਉਚਾਰਨ neet
 • schot ਉਚਾਰਨ schot
 • bles ਉਚਾਰਨ bles