ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: familieleden

familieleden ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • bomma ਉਚਾਰਨ bomma
  • bompa ਉਚਾਰਨ bompa
  • bompie ਉਚਾਰਨ bompie
  • kozijn ਉਚਾਰਨ kozijn
  • moeke ਉਚਾਰਨ moeke