ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: first names

first names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • amai ਉਚਾਰਨ amai
  • Nick ਉਚਾਰਨ Nick
  • Sofie ਉਚਾਰਨ Sofie
  • ben ਉਚਾਰਨ ben
  • Karel ਉਚਾਰਨ Karel
  • April ਉਚਾਰਨ April
  • juli ਉਚਾਰਨ juli
  • Guinevere ਉਚਾਰਨ Guinevere