ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: names

names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Koen ਉਚਾਰਨ Koen
 • sterk ਉਚਾਰਨ sterk
 • Gerard ਉਚਾਰਨ Gerard
 • naam ਉਚਾਰਨ naam
 • juli ਉਚਾਰਨ juli
 • Kalle ਉਚਾਰਨ Kalle
 • Geurts ਉਚਾਰਨ Geurts
 • braden ਉਚਾਰਨ braden
 • steden ਉਚਾਰਨ steden
 • trein ਉਚਾਰਨ trein
 • vent ਉਚਾਰਨ vent
 • dat ਉਚਾਰਨ dat
 • Bendig ਉਚਾਰਨ Bendig
 • al ਉਚਾਰਨ al
 • Stutte ਉਚਾਰਨ Stutte
 • Scheiding ਉਚਾਰਨ Scheiding
 • weeg ਉਚਾਰਨ weeg