ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: olympische

olympische ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ