ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[vls]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: time of day

time of day ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ