ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

321 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • Furnes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Furnes
 • endurance ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ endurance
 • Mêenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mêenn [Belgium, Menin]
 • Chardstock ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chardstock
 • Auguste Oleffe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Auguste Oleffe
 • Raimondin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Raimondin [Melusine, The Tales of Melusine, Jean DArras]
 • Braekeleer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Braekeleer [Henri de Braekeleer]
 • Maserreel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maserreel [surname]
 • Lêeuw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lêeuw [lion]
 • Andjoen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Andjoen [onion]
 • Moane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Moane [moon]
 • katte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ katte [cat]
 • Thomas Blondelle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Thomas Blondelle
 • Flamandzki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Flamandzki
 • Pepeyn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pepeyn
 • Middnryk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Middnryk
 • Fransche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fransche
 • kuosa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuosa
 • Pieter Serry ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pieter Serry [Cyclist]
 • fitsen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fitsen
 • de Brucyker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ de Brucyker
 • Laura Waem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Laura Waem [athlete, Belgian gymnast]
 • Peter Praet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Peter Praet [ECB]
 • De Waelhens ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ De Waelhens
 • Childerik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Childerik
 • Merowech ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Merowech [name]
 • Anton Nuck ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anton Nuck [Dutch anatomist]
 • Neustrië ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neustrië
 • coune ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coune [or french]
 • Yves Beaunesne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yves Beaunesne