ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

278 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.