ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

277 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • Mitja Zastrow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mitja Zastrow [Mitja, Zastrow, zwemmen, olympische, spelen]
 • Charles Leickert ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charles Leickert [Artists]
 • Lubna Azabal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lubna Azabal [Belgium]
 • Bouli Lanners ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bouli Lanners [Belgium]
 • Suquamish ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suquamish [Washington State, tribe]
 • moand ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ moand
 • toesteekn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toesteekn
 • da ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ da
 • grammoatica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ grammoatica
 • provinsje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ provinsje
 • meestol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meestol
 • makoar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makoar
 • teegn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ teegn
 • ouk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ouk
 • mè ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • ippervlak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ippervlak
 • koarte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koarte
 • poar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poar
 • woarom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ woarom
 • oa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oa
 • spellienge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spellienge
 • weetn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ weetn
 • joun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ joun
 • by ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ by [aby, in order to, so as to, see <wasze>, Scrabble words]
 • OL ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ OL [articol, 80]
 • jen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jen [name, abbreviation]
 • Reks ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Reks [Pet Name, rzeczownik, noun, imię psa, dog s name]
 • der ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ der [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), surname]
 • moa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ moa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • Velo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Velo [sostantivo, substantivo]