ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

341 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • Arslanagic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arslanagic [name]
 • Covalis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Covalis
 • Constantin Héger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Constantin Héger
 • Casembrot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Casembrot [pittura, architettura]
 • Milcobel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Milcobel
 • binochet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ binochet
 • boutalje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boutalje [bottle]
 • veele ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ veele [many]
 • koppe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koppe [spider]
 • maet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maet [跳蚤, Friend]
 • Alde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alde [baati, wolof, ahloubadar, waxiin, age]
 • ezoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ezoo [so]
 • Eure ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eure [personal pronoun, river, Belgium, Heure, time, département]
 • deure ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deure [verb, noun, Door]
 • cigaer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cigaer [cigar]
 • butter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ butter [noun, dairy, foods, verb, food, toast, 阿阿德, Adjektiv]
 • buschneute ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buschneute [Hazelnut]
 • baleine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baleine [whale]
 • aranje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aranje [orange]
 • aerde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aerde [earth]
 • administraesje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ administraesje [administration]
 • Hans Eworth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hans Eworth
 • Furnes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Furnes
 • endurance ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ endurance
 • Mêenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mêenn [Belgium, Menin]
 • Chardstock ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chardstock
 • Auguste Oleffe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Auguste Oleffe
 • Raimondin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Raimondin [Melusine, The Tales of Melusine, Jean DArras]
 • Braekeleer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Braekeleer [Henri de Braekeleer]
 • Maserreel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maserreel [surname]