ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਲੈਮੀ

[Vlaams]

ਫ਼ਲੈਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

276 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.