ਬੋਲੀ:

ਵੂ ਚੀਨੀ

[wuu]

ਵੂ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 吴语,湖州话

吴语,湖州话 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 人 ਉਚਾਰਨ
 • 如果 ਉਚਾਰਨ 如果
 • 如何 ਉਚਾਰਨ 如何
 • 肥皂 ਉਚਾਰਨ 肥皂
 • 期 ਉਚਾਰਨ
 • 潮 ਉਚਾਰਨ
 • 硬 ਉਚਾਰਨ
 • 万 ਉਚਾਰਨ
 • 女 ਉਚਾਰਨ
 • 马 ਉਚਾਰਨ
 • 奚 ਉਚਾਰਨ
 • 其 ਉਚਾਰਨ
 • 兜 ਉਚਾਰਨ
 • 荣 ਉਚਾਰਨ
 • 验 ਉਚਾਰਨ
 • 个 ਉਚਾਰਨ
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
 • 溪 ਉਚਾਰਨ
 • 严 ਉਚਾਰਨ
 • 岳 ਉਚਾਰਨ
 • 千 ਉਚਾਰਨ
 • 浮 ਉਚਾਰਨ
 • 容 ਉਚਾਰਨ
 • 尔 ਉਚਾਰਨ
 • 子 ਉਚਾਰਨ
 • 鹤 ਉਚਾਰਨ
 • 阎 ਉਚਾਰਨ
 • 瑞 ਉਚਾਰਨ
 • 辑 ਉਚਾਰਨ
 • 百 ਉਚਾਰਨ
 • 墩 ਉਚਾਰਨ
 • 魁 ਉਚਾਰਨ
 • 秋瑾 ਉਚਾਰਨ 秋瑾
 • 雀 ਉਚਾਰਨ
 • 谱 ਉਚਾਰਨ
 • 略 ਉਚਾਰਨ
 • 乃 ਉਚਾਰਨ
 • 况 ਉਚਾਰਨ
 • 遂 ਉਚਾਰਨ
 • 业 ਉਚਾਰਨ
 • 崖 ਉਚਾਰਨ
 • 雉 ਉਚਾਰਨ
 • 滑稽 ਉਚਾਰਨ 滑稽
 • 锥 ਉਚਾਰਨ
 • 疵 ਉਚਾਰਨ
 • 婴 ਉਚਾਰਨ
 • 仰 ਉਚਾਰਨ
 • 孟 ਉਚਾਰਨ
 • 稻 ਉਚਾਰਨ
 • 马桶 ਉਚਾਰਨ 马桶
 • 帆 ਉਚਾਰਨ
 • 洮 ਉਚਾਰਨ
 • 瑾 ਉਚਾਰਨ
 • 融 ਉਚਾਰਨ
 • 涛 ਉਚਾਰਨ
 • 背 ਉਚਾਰਨ
 • 摧 ਉਚਾਰਨ
 • 酣 ਉਚਾਰਨ
 • 迫 ਉਚਾਰਨ
 • 携 ਉਚਾਰਨ
 • 乎 ਉਚਾਰਨ
 • 佩 ਉਚਾਰਨ
 • 稻穗头 ਉਚਾਰਨ 稻穗头
 • 废墟 ਉਚਾਰਨ 废墟
 • 岸 ਉਚਾਰਨ
 • 寓 ਉਚਾਰਨ
 • 苛 ਉਚਾਰਨ
 • 虐 ਉਚਾਰਨ
 • 栖 ਉਚਾਰਨ
 • 荀 ਉਚਾਰਨ
 • 亿 ਉਚਾਰਨ 亿
 • 雉鸡 ਉਚਾਰਨ 雉鸡
 • 弄 ਉਚਾਰਨ
 • 马桶头 ਉਚਾਰਨ 马桶头
 • 爵 ਉਚਾਰਨ
 • 勤俭 ਉਚਾਰਨ 勤俭
 • 昂 ਉਚਾਰਨ
 • 疑 ਉਚਾਰਨ
 • 研 ਉਚਾਰਨ
 • 墟 ਉਚਾਰਨ
 • 俘 ਉਚਾਰਨ
 • 银 ਉਚਾਰਨ
 • 衙 ਉਚਾਰਨ
 • 孚 ਉਚਾਰਨ
 • 叛 ਉਚਾਰਨ
 • 疟 ਉਚਾਰਨ
 • 迫击炮 ਉਚਾਰਨ 迫击炮
 • 兆 ਉਚਾਰਨ
 • 穗 ਉਚਾਰਨ
 • 潮音桥 ਉਚਾਰਨ 潮音桥
 • 遇 ਉਚਾਰਨ
 • 猪猡 ਉਚਾਰਨ 猪猡
 • 滑稽戏 ਉਚਾਰਨ 滑稽戏
 • 嵇 ਉਚਾਰਨ
 • 俭 ਉਚਾਰਨ
 • 鲸 ਉਚਾਰਨ
 • 砚 ਉਚਾਰਨ
 • 十三点 ਉਚਾਰਨ 十三点
 • 询 ਉਚਾਰਨ
 • 锥钻 ਉਚਾਰਨ 锥钻