ਤੋਕੀ ਪੋਨਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਕੀ ਪੋਨਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • ewe ਉਚਾਰਨ ewe
  • kijetesantakalu ਉਚਾਰਨ kijetesantakalu
  • Samu ਉਚਾਰਨ Samu
  • ku ਉਚਾਰਨ ku
  • Jami ਉਚਾਰਨ Jami
  • Kiki ਉਚਾਰਨ Kiki
  • jan Mimoku ਉਚਾਰਨ jan Mimoku
  • soto ਉਚਾਰਨ soto
  • wa ਉਚਾਰਨ wa
  • lipu ku ਉਚਾਰਨ lipu ku

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਕੀ ਪੋਨਾ)?