ਬੋਲੀ:

ਕੈਂਟਨੀ

[yue]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: adjective

adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ