ਬੋਲੀ:

ਕੈਂਟਨੀ

[yue]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 撚 ਉਚਾਰਨ
 • 上 ਉਚਾਰਨ
 • 造 ਉਚਾਰਨ
 • 記得 ਉਚਾਰਨ 記得
 • 掃興 ਉਚਾਰਨ 掃興
 • 侵攻 ਉਚਾਰਨ 侵攻
 • 歼灭 ਉਚਾਰਨ 歼灭
 • 想起 ਉਚਾਰਨ 想起
 • 洗 ਉਚਾਰਨ
 • 追逐 ਉਚਾਰਨ 追逐
 • 睏覺 ਉਚਾਰਨ 睏覺
 • 任 ਉਚਾਰਨ
 • 連 ਉਚਾਰਨ
 • 觅食 ਉਚਾਰਨ 觅食
 • 算 ਉਚਾਰਨ
 • 打獵 ਉਚਾਰਨ 打獵
 • 打炮 ਉਚਾਰਨ 打炮
 • 飛 ਉਚਾਰਨ
 • 㩒 ਉਚਾਰਨ
 • 打乞嗤 ਉਚਾਰਨ 打乞嗤
 • 舀 ਉਚਾਰਨ
 • Google ਉਚਾਰਨ Google
 • 裝 ਉਚਾਰਨ
 • 揣測 ਉਚਾਰਨ 揣測
 • 呷 ਉਚਾਰਨ
 • 跌嚫 ਉਚਾਰਨ 跌嚫
 • 曲目 ਉਚਾਰਨ 曲目
 • 搞基 ਉਚਾਰਨ 搞基
 • 派遣 ਉਚਾਰਨ 派遣
 • 侵佔 ਉਚਾਰਨ 侵佔
 • 開會 ਉਚਾਰਨ 開會
 • Twitter ਉਚਾਰਨ Twitter
 • rap ਉਚਾਰਨ rap
 • 有事 ਉਚਾਰਨ 有事
 • 說話 ਉਚਾਰਨ 說話
 • 剝奪 ਉਚਾਰਨ 剝奪
 • 扎 ਉਚਾਰਨ