ਬੋਲੀ:

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ

[zh]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 人名

人名 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ