ਬੋਲੀ:

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ

[zh]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 北京话

北京话 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ