ਬੋਲੀ:

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ

[zh]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 地名

地名 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ