ਬੋਲੀ:

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ

[zh]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

姓 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 姓 ਉਚਾਰਨ
 • 万俟 ਉਚਾਰਨ 万俟
 • 賀 ਉਚਾਰਨ
 • 泉 ਉਚਾਰਨ
 • 世 ਉਚਾਰਨ
 • 魏 ਉਚਾਰਨ
 • 秦 ਉਚਾਰਨ
 • 燕 ਉਚਾਰਨ
 • 楚 ਉਚਾਰਨ
 • 齊 ਉਚਾਰਨ
 • 黄 ਉਚਾਰਨ
 • 堺 ਉਚਾਰਨ
 • 倪 ਉਚਾਰਨ
 • 沙 ਉਚਾਰਨ
 • 鄒 ਉਚਾਰਨ
 • 周 ਉਚਾਰਨ
 • 畢 ਉਚਾਰਨ
 • 承 ਉਚਾਰਨ
 • 謝 ਉਚਾਰਨ
 • 田 ਉਚਾਰਨ
 • 尤 ਉਚਾਰਨ
 • 向 ਉਚਾਰਨ
 • 申 ਉਚਾਰਨ
 • 應 ਉਚਾਰਨ
 • 元 ਉਚਾਰਨ
 • 葛 ਉਚਾਰਨ
 • 練 ਉਚਾਰਨ
 • 魯 ਉਚਾਰਨ
 • 张 ਉਚਾਰਨ
 • 米 ਉਚਾਰਨ
 • 花 ਉਚਾਰਨ
 • 祝 ਉਚਾਰਨ
 • 門 ਉਚਾਰਨ
 • 位 ਉਚਾਰਨ
 • 伯 ਉਚਾਰਨ
 • 希 ਉਚਾਰਨ
 • 昆 ਉਚਾਰਨ
 • 鍾 ਉਚਾਰਨ
 • 黃 ਉਚਾਰਨ
 • 左 ਉਚਾਰਨ
 • 清水 ਉਚਾਰਨ 清水
 • 姬 ਉਚਾਰਨ
 • 衣 ਉਚਾਰਨ
 • 赤 ਉਚਾਰਨ
 • 迟 ਉਚਾਰਨ
 • 谌 ਉਚਾਰਨ
 • 陈 ਉਚਾਰਨ
 • 巢 ਉਚਾਰਨ
 • 唱 ਉਚਾਰਨ
 • 昌 ਉਚਾਰਨ
 • 单于 ਉਚਾਰਨ 单于
 • 苍 ਉਚਾਰਨ
 • 倉 ਉਚਾਰਨ
 • 奧 ਉਚਾਰਨ
 • 布 ਉਚਾਰਨ
 • 步 ਉਚਾਰਨ
 • 秉 ਉਚਾਰਨ
 • 宾 ਉਚਾਰਨ
 • 别 ਉਚਾਰਨ
 • 彪 ਉਚਾਰਨ
 • 边 ਉਚਾਰਨ
 • 毕 ਉਚਾਰਨ
 • 贲 ਉਚਾਰਨ
 • 貝 ਉਚਾਰਨ
 • 暴 ਉਚਾਰਨ
 • 拜 ਉਚਾਰਨ
 • 伊集院 ਉਚਾਰਨ 伊集院
 • 高山 ਉਚਾਰਨ 高山
 • 松山 ਉਚਾਰਨ 松山
 • 川崎 ਉਚਾਰਨ 川崎
 • 宮崎 ਉਚਾਰਨ 宮崎
 • 福岡 ਉਚਾਰਨ 福岡
 • 千葉 ਉਚਾਰਨ 千葉
 • 山形 ਉਚਾਰਨ 山形
 • 西川 ਉਚਾਰਨ 西川
 • 吉田 ਉਚਾਰਨ 吉田
 • 田中 ਉਚਾਰਨ 田中
 • 尹 ਉਚਾਰਨ
 • 趙 ਉਚਾਰਨ
 • 韓 ਉਚਾਰਨ
 • 鄭 ਉਚਾਰਨ
 • 姜 ਉਚਾਰਨ
 • 車 ਉਚਾਰਨ
 • 張 ਉਚਾਰਨ
 • 崔 ਉਚਾਰਨ
 • 李 ਉਚਾਰਨ
 • 方 ਉਚਾਰਨ
 • 山 ਉਚਾਰਨ
 • 坂田 ਉਚਾਰਨ 坂田
 • 森山 ਉਚਾਰਨ 森山
 • 小林 ਉਚਾਰਨ 小林
 • 岡山 ਉਚਾਰਨ 岡山
 • 林 ਉਚਾਰਨ
 • 白 ਉਚਾਰਨ
 • 毛 ਉਚਾਰਨ
 • 解 ਉਚਾਰਨ
 • 郁 ਉਚਾਰਨ
 • 盛(shèng) ਉਚਾਰਨ 盛(shèng)
 • 康 ਉਚਾਰਨ
 • 錢 ਉਚਾਰਨ