ਬੋਲੀ:

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ

[zh]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 聖經難字

聖經難字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 簸箕 ਉਚਾਰਨ 簸箕
 • 矮 ਉਚਾਰਨ
 • 嗐 ਉਚਾਰਨ
 • 扔 ਉਚਾਰਨ
 • 墁 ਉਚਾਰਨ
 • 挨 ਉਚਾਰਨ
 • 蘸 ਉਚਾਰਨ
 • 椽子 ਉਚਾਰਨ 椽子
 • 髏 ਉਚਾਰਨ
 • 晌午 ਉਚਾਰਨ 晌午
 • 髑 ਉਚਾਰਨ
 • 孳 ਉਚਾਰਨ
 • 坍塌 ਉਚਾਰਨ 坍塌
 • 啣 ਉਚਾਰਨ
 • 後嗣 ਉਚਾਰਨ 後嗣
 • 剜 ਉਚਾਰਨ
 • 佯 ਉਚਾਰਨ
 • 榧子 ਉਚਾਰਨ 榧子
 • 亙 ਉਚਾਰਨ
 • 杈子 ਉਚਾਰਨ 杈子
 • 簸 ਉਚਾਰਨ
 • 嘬 ਉਚਾਰਨ
 • 攙 ਉਚਾਰਨ
 • 忒 ਉਚਾਰਨ
 • 咂 ਉਚਾਰਨ
 • 劬 ਉਚਾਰਨ
 • 卯 ਉਚਾਰਨ
 • 夙 ਉਚਾਰਨ
 • 咷 ਉਚਾਰਨ
 • 僭 ਉਚਾਰਨ
 • 嗉 ਉਚਾਰਨ
 • 鸇 ਉਚਾਰਨ
 • 挨近 ਉਚਾਰਨ 挨近
 • 噎 ਉਚਾਰਨ
 • 匣子 ਉਚਾਰਨ 匣子
 • 叼 ਉਚਾਰਨ
 • 掐 ਉਚਾਰਨ
 • 碌碡 ਉਚਾਰਨ 碌碡
 • 睚 ਉਚਾਰਨ
 • 飫 ਉਚਾਰਨ
 • 嗣 ਉਚਾਰਨ
 • 敕令 ਉਚਾਰਨ 敕令
 • 珥 ਉਚਾਰਨ
 • 搓 ਉਚਾਰਨ
 • 囿 ਉਚਾਰਨ
 • 匣 ਉਚਾਰਨ
 • 忻 ਉਚਾਰਨ
 • 噎死 ਉਚਾਰਨ 噎死
 • 桅杆 ਉਚਾਰਨ 桅杆