ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • konservativsten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ konservativsten [de]
 • Steenvoorde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Steenvoorde [fr]
 • ラリックマ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ラリックマ [ja]
 • TCAPS ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ TCAPS [en]
 • tolmelda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tolmelda [et]
 • astiro-astiro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ astiro-astiro [eu]
 • Achseschréit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Achseschréit [lb]
 • shouldst ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shouldst [en]
 • عجیبه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عجیبه [fa]
 • 泣き止む ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 泣き止む [ja]
 • ضلى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ضلى [ar]
 • prikupiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prikupiti [hr]
 • رجل الدين ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رجل الدين [ar]
 • عقلاء ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عقلاء [ar]
 • gestaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gestaan [af]
 • aangebied ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aangebied [af]
 • sosiale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sosiale [af]
 • geskep ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ geskep [af]
 • oh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oh [de]
 • Roman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Roman [af]
 • tradisionele ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tradisionele [af]
 • specchio d'acqua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ specchio d'acqua [it]
 • Hans Tofte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hans Tofte [da]
 • un assesseur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ un assesseur [fr]
 • aborredico ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aborredico [pt]
 • תכשיטנית ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ תכשיטנית [he]
 • מפיקה ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ מפיקה [he]
 • commun accord ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ commun accord [fr]
 • מתווכת ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ מתווכת [he]
 • מתורגמנית ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ מתורגמנית [he]
 • 寝足りない ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 寝足りない [ja]
 • blottissaient ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ blottissaient [fr]
 • à l'interpellation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ à l'interpellation [fr]
 • spinglóc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spinglóc [hu]
 • guten tag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guten tag [de]
 • döntősök ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ döntősök [hu]
 • gliozzo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gliozzo [it]
 • اِکٹّھا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اِکٹّھا [ur]
 • щыугъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щыугъэ [ady]
 • اُکٹھا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اُکٹھا [ur]
 • prachtlocatie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prachtlocatie [nl]
 • le lavevaisselle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ le lavevaisselle [fr]
 • ӏотэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏотэн [ady]
 • ишъау ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ишъау [ady]
 • псынкӏагъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псынкӏагъ [ady]
 • псынщӏагъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псынщӏагъэ [kbd]
 • trug ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trug [en]
 • haemolymph ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haemolymph [en]
 • хъунущ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хъунущ [kbd]
 • хъущт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хъущт [ady]

Phrases