ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • možno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ možno [sl]
 • 請命 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 請命 [zh]
 • vijolični ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vijolični [sl]
 • complètement foutu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ complètement foutu [fr]
 • BHS ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ BHS [de]
 • 空手而回 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 空手而回 [zh]
 • 前仆後繼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 前仆後繼 [zh]
 • 疑窦丛生 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 疑窦丛生 [zh]
 • 盗洞 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 盗洞 [zh]
 • 淒清 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 淒清 [zh]
 • 盗墓贼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 盗墓贼 [zh]
 • 真假 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 真假 [zh]
 • 张张合合 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 张张合合 [zh]
 • Negeb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Negeb [he]
 • Kenizzite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kenizzite [he]
 • Jephunneh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jephunneh [he]
 • destinatum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ destinatum [la]
 • destinare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ destinare [la]
 • destinavi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ destinavi [la]
 • destinas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ destinas [la]
 • subtus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subtus [la]
 • passive ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ passive [fr]
 • spill ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spill [sv]
 • les yeux gonflés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ les yeux gonflés [fr]
 • quasi-quotidien ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ quasi-quotidien [fr]
 • idee wolnorynkowe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ idee wolnorynkowe [pl]
 • prywatna przedsiębiorczość ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prywatna przedsiębiorczość [pl]
 • توفعات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ توفعات [ar]
 • 빼고 싶어요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 빼고 싶어요 [ko]
 • 살을 빼고 싶어요. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 살을 빼고 싶어요. [ko]
 • mettre un disque ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mettre un disque [fr]
 • ça m’a remué ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ça m’a remué [fr]
 • habillé de noir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ habillé de noir [fr]
 • des idées noires ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ des idées noires [fr]
 • je t’en veux pas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ je t’en veux pas [fr]
 • совершенное здоро́вье ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ совершенное здоро́вье [ru]
 • 반으세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 반으세요 [en]
 • Sigourney Weaver ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sigourney Weaver [de]
 • a visé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a visé [fr]
 • Dino Dizdarević ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dino Dizdarević [sr]
 • ein ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ein [nn]
 • heiter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heiter [nn]
 • hedder ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hedder [nn]
 • Hadadrimon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hadadrimon [pt]
 • doka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ doka [sv]
 • programme électoral ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ programme électoral [fr]
 • Schmusefilme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schmusefilme [de]
 • Schmusefilm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schmusefilm [de]
 • Μηχανισμός των Αντικυθήρων ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Μηχανισμός των Αντικυθήρων [el]
 • gasdoorvoerstation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gasdoorvoerstation [nl]

Phrases