ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • carpobálsamo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ carpobálsamo [es]
 • mehatz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mehatz [eu]
 • Adriana Caitano ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adriana Caitano [pt]
 • színterévé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ színterévé [hu]
 • 가상사설망 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 가상사설망 [ko]
 • felpuhulása ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ felpuhulása [hu]
 • disszidensek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ disszidensek [hu]
 • találkahelye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ találkahelye [hu]
 • Traslation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Traslation [en]
 • lehallgatókészülék ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lehallgatókészülék [hu]
 • 시나 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 시나 [ko]
 • szubkultúrák ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szubkultúrák [hu]
 • 아스라 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 아스라 [ko]
 • pogromkísérlet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pogromkísérlet [hu]
 • hangkavalkád ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hangkavalkád [hu]
 • 동틀녘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 동틀녘 [ko]
 • széttöredezett ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ széttöredezett [hu]
 • 현청 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 현청 [ko]
 • 부청 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부청 [ko]
 • 읍청 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 읍청 [ko]
 • megfélemlítők ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megfélemlítők [hu]
 • inspirálódott ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inspirálódott [hu]
 • 부립 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부립 [ko]
 • 구립 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 구립 [ko]
 • parókiáján ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ parókiáján [hu]
 • felégették ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ felégették [hu]
 • parókiát ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ parókiát [hu]
 • bölcsészkarára ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bölcsészkarára [hu]
 • hallgatójaként ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hallgatójaként [hu]
 • 흐놀다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 흐놀다 [ko]
 • 잔그림 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔그림 [ko]
 • bölcsészkarrier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bölcsészkarrier [hu]
 • bölcsészkarrierje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bölcsészkarrierje [hu]
 • 잔재비 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔재비 [ko]
 • 잔재미 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔재미 [ko]
 • 잔손 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔손 [ko]
 • öntörvényű ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ öntörvényű [hu]
 • operaigazgató ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ operaigazgató [hu]
 • 잔노릇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔노릇 [ko]
 • 잔존 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔존 [ko]
 • 잔존해 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔존해 [ko]
 • 잔허 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 잔허 [ko]
 • Boros Zoltán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Boros Zoltán [hu]
 • Orkecia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Orkecia [fr]
 • életpályáját ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ életpályáját [hu]
 • 殘存 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 殘存 [ko]
 • dzsesszfesztiválra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dzsesszfesztiválra [hu]
 • 充塡材 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 充塡材 [ko]
 • 獻上 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 獻上 [ko]
 • 懸賞手配 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 懸賞手配 [ko]

Phrases