ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • רָשוּם ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ רָשוּם [he]
 • koktail ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koktail [pl]
 • רחוץ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ רחוץ [he]
 • רוּסִי ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ רוּסִי [he]
 • potkaly ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ potkaly [cs]
 • Suppique ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suppique [fr]
 • dłuższy czas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dłuższy czas [pl]
 • רְאִייָה ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ רְאִייָה [he]
 • irlandzki paszport ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ irlandzki paszport [pl]
 • pracowity weekend ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pracowity weekend [pl]
 • nic interesującego ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nic interesującego [pl]
 • קשִירָה ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ קשִירָה [he]
 • Parmasia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Parmasia [it]
 • קפִיצָה ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ קפִיצָה [he]
 • les mesdames ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ les mesdames [fr]
 • もっとも淡泊な食物 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ もっとも淡泊な食物 [ja]
 • קבלת קהל ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ קבלת קהל [he]
 • קַבָּלַת פָּנִים ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ קַבָּלַת פָּנִים [he]
 • きめ細かい ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ きめ細かい [ja]
 • 夢現に日を暮らす ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 夢現に日を暮らす [ja]
 • צָפוֹנָה. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ צָפוֹנָה. [he]
 • nieuwoudt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nieuwoudt [af]
 • צילום רנטגן ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ צילום רנטגן [he]
 • 非現実的な期待 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 非現実的な期待 [ja]
 • צביעה ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ צביעה [he]
 • textilmanufaktúrák ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ textilmanufaktúrák [hu]
 • tankötelezettség ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tankötelezettség [hu]
 • nyitóelőadásán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nyitóelőadásán [hu]
 • birodaloméval ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ birodaloméval [hu]
 • tradíciójú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tradíciójú [hu]
 • szimbólumhasználat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szimbólumhasználat [hu]
 • válságstáb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ válságstáb [hu]
 • xylele ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xylele [en]
 • exor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ exor [en]
 • Waingunga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Waingunga [en]
 • Endeck ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Endeck [en]
 • ITSEC ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ITSEC [en]
 • Tabaqui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tabaqui [en]
 • Fred Nadel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fred Nadel [en]
 • Wohler curve ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wohler curve [en]
 • Morris Janowitz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Morris Janowitz [en]
 • dolla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dolla [en]
 • LocNo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ LocNo [en]
 • sinc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sinc [en]
 • Lungri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lungri [en]
 • Rte. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rte. [en]
 • Bepis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bepis [en]
 • tantile ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tantile [en]
 • Kaffirs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaffirs [en]
 • videotel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ videotel [en]

Phrases