ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 • 歌い続ける ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 歌い続ける [ja]
 • いる限り ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ いる限り [ja]
 • Sie lernen Englisch. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sie lernen Englisch. [de]
 • お店を閉める ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ お店を閉める [ja]
 • 焨 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ja]
 • It's getting crazier. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ It's getting crazier. [en]
 • 諷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue]
 • 煈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [yue]
 • Sie lernt Deutsch im Goethe-Institut in Mexiko. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sie lernt Deutsch im Goethe-Institut in Mexiko. [de]
 • 案外に思う ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 案外に思う [ja]
 • cefalea tensiva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cefalea tensiva [it]
 • 生きている限り ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 生きている限り [ja]
 • مَوْتَان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مَوْتَان [ar]
 • A bush is kind of like a small tree with a lot of branches. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A bush is kind of like a small tree with a lot of branches. [en]
 • ウイルスの影響で ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ウイルスの影響で [ja]
 • rallentatore ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rallentatore [it]
 • Hai staccato il prezzo dal regalo? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hai staccato il prezzo dal regalo? [it]
 • fool ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fool [tt]
 • 蜈蚣也攻击蚯蚓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 蜈蚣也攻击蚯蚓 [zh]
 • Mildred is a fool ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mildred is a fool [en]
 • forte seg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ forte seg [no]
 • 利率达到创记录的水平 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 利率达到创记录的水平 [zh]
 • いつもと変わらない ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ いつもと変わらない [ja]
 • reversere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reversere [no]
 • 我犹豫了一会,不知道走哪条路才好 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我犹豫了一会,不知道走哪条路才好 [zh]
 • 別の道で ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 別の道で [ja]
 • 不要犹豫去问问题 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 不要犹豫去问问题 [zh]
 • reversibel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reversibel [no]
 • 幸福になる ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 幸福になる [ja]
 • irreversibel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ irreversibel [no]
 • havnivåstigning ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ havnivåstigning [no]
 • issmelting ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ issmelting [no]
 • endre til det verre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ endre til det verre [no]
 • 若我是隐形的,就不用穿衣服了 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 若我是隐形的,就不用穿衣服了 [zh]
 • 她不时停下来休息 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 她不时停下来休息 [zh]
 • 我要不时地再给你们介绍一些成语 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我要不时地再给你们介绍一些成语 [zh]
 • Hameplättel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hameplättel [lb]
 • He ran as fast as his legs could carry him. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ He ran as fast as his legs could carry him. [en]
 • 肖り者 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 肖り者 [ja]
 • 我不时地觉得难过 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我不时地觉得难过 [zh]
 • Miło słyszeć, że znalazłeś ten kawałek. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Miło słyszeć, że znalazłeś ten kawałek. [pl]
 • begeisterten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ begeisterten [de]
 • hallefplakeg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hallefplakeg [lb]
 • 縫工筋 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 縫工筋 [ja]
 • I hit him with all my might. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ I hit him with all my might. [en]
 • Hallefmast ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hallefmast [lb]
 • Hallefmarathonen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hallefmarathonen [lb]
 • Hallefmarathon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hallefmarathon [lb]
 • 那两个齿轮一啮合,机器就启动了 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 那两个齿轮一啮合,机器就启动了 [zh]
 • 这个从动齿轮与它的主动轮啮合得非常好 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 这个从动齿轮与它的主动轮啮合得非常好 [zh]