ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

Phrases

 • He is no longer editing the document. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋHe is no longer editing the document. [en] [Other]
 • виски со льдом ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋвиски со льдом [ru] [Other]
 • quite so many fibers ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋquite so many fibers [en] [Scientific/Medical terms]
 • quite so many ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋquite so many [en] [Everyday Phrases]
 • mopped up ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmopped up [en] [Everyday Phrases]
 • toward this end ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋtoward this end [en] [Everyday Phrases]
 • fire off ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋfire off [en] [Other]
 • short-circuiting current ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋshort-circuiting current [en] [Scientific/Medical terms]
 • threshold potential ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋthreshold potential [en] [Scientific/Medical terms]
 • passed on ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋpassed on [en] [Other]
 • pass on ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋpass on [en] [Everyday Phrases]
 • vestibular system ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋvestibular system [en] [Scientific/Medical terms]
 • in many respects ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋin many respects [en] [Scientific/Medical terms]
 • biconcave disc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋbiconcave disc [en] [Scientific/Medical terms]
 • membrane-associated polysome ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmembrane-associated polysome [en] [Scientific/Medical terms]
 • reverse transcription ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋreverse transcription [en] [Scientific/Medical terms]
 • cytoplasmic polysome ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋcytoplasmic polysome [en] [Scientific/Medical terms]
 • Leyden jar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋLeyden jar [en] [Scientific/Medical terms]
 • fill up ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋfill up [en] [Scientific/Medical terms]
 • change up ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋchange up [en] [Everyday Phrases]
 • caught up with ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋcaught up with [en] [Other]
 • catches up with ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋcatches up with [en] [Everyday Phrases]
 • outlet tap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋoutlet tap [en] [Scientific/Medical terms]
 • radio interference ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋradio interference [en] [Scientific/Medical terms]
 • pulse-coded modulation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋpulse-coded modulation [en] [Scientific/Medical terms]
 • make difficult ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmake difficult [en] [Everyday Phrases]
 • carrier wave ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋcarrier wave [en] [Scientific/Medical terms]
 • frequency coding ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋfrequency coding [en] [Scientific/Medical terms]
 • kjøre kollektivt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋkjøre kollektivt [no] [Other]
 • frequency modulation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋfrequency modulation [en] [Scientific/Medical terms]
 • messed up on ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmessed up on [en] [Everyday Phrases]
 • mess up on ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmess up on [en] [Other]
 • radio receiver ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋradio receiver [en] [Scientific/Medical terms]
 • radio wave ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋradio wave [en] [Scientific/Medical terms]
 • multifocal motor neuropathy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmultifocal motor neuropathy [en] [Scientific/Medical terms]
 • focal interruption ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋfocal interruption [en] [Scientific/Medical terms]
 • multifocal polyneuropathy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋmultifocal polyneuropathy [en] [Scientific/Medical terms]
 • uniform polyneuropathy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋuniform polyneuropathy [en] [Scientific/Medical terms]
 • second hand ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋsecond hand [en] [Scientific/Medical terms]
 • digital watch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋdigital watch [en] [Shopping Phrases]
 • latent period ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋlatent period [en] [Scientific/Medical terms]
 • axonal degeneration ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋaxonal degeneration [en] [Scientific/Medical terms]
 • conduction block ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋconduction block [en] [Scientific/Medical terms]
 • nerve conduction studies ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋnerve conduction studies [en] [Scientific/Medical terms]
 • sensorimotor neuropathies ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋsensorimotor neuropathies [en] [Scientific/Medical terms]
 • acute peripheral neuropathy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋacute peripheral neuropathy [en] [Scientific/Medical terms]
 • booster amplifier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋbooster amplifier [en] [Scientific/Medical terms]
 • neuromuscular transmission ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋneuromuscular transmission [en] [Scientific/Medical terms]
 • signal latency ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋsignal latency [en] [Scientific/Medical terms]
 • compound muscle action potential ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋcompound muscle action potential [en] [Scientific/Medical terms]