ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 • Il y a un problème ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Il y a un problème [fr]
 • lunettes sympas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lunettes sympas [fr]
 • porter une lunettes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ porter une lunettes [fr]
 • Gdy on przedstawił się mojej rodzinie, jego nazwisko brzmiało nieco obco, prawie dziwacznie. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gdy on przedstawił się mojej rodzinie, jego nazwisko brzmiało nieco obco, prawie dziwacznie. [pl]
 • ils sont descendus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ils sont descendus [fr]
 • vous êtes descendu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vous êtes descendu [fr]
 • nous sommes descendus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nous sommes descendus [fr]
 • il est descendu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ il est descendu [fr]
 • tu es descendu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tu es descendu [fr]
 • je suis descendu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ je suis descendu [fr]
 • ils sont rentrés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ils sont rentrés [fr]
 • vous êtes rentré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vous êtes rentré [fr]
 • nous sommes rentrés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nous sommes rentrés [fr]
 • il est rentré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ il est rentré [fr]
 • tu es rentré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tu es rentré [fr]
 • ils sont retournés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ils sont retournés [fr]
 • vous êtes retourné ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vous êtes retourné [fr]
 • nous sommes retournés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nous sommes retournés [fr]
 • il est retourné ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ il est retourné [fr]
 • tu es retourné ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tu es retourné [fr]
 • je suis retourné ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ je suis retourné [fr]
 • vous êtes morte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vous êtes morte [fr]
 • nous sommes mortes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nous sommes mortes [fr]
 • tu es morte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tu es morte [fr]
 • elles sont nées ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont nées [fr]
 • elle est née ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elle est née [fr]
 • elle est descendue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elle est descendue [fr]
 • elles sont retournées ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont retournées [fr]
 • elle est rentrée ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elle est rentrée [fr]
 • elle est retournée ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elle est retournée [fr]
 • elles sont arrivées ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont arrivées [fr]
 • elles sont rentrées ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont rentrées [fr]
 • Pottebacker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pottebacker [nl]
 • elle est revenue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elle est revenue [fr]
 • elles sont entrées ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont entrées [fr]
 • elles sont descendues ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont descendues [fr]
 • elle est devenue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elle est devenue [fr]
 • elles sont devenues ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elles sont devenues [fr]
 • w krtani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ w krtani [pl]
 • bagadoù ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bagadoù [br]
 • bagad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bagad [br]
 • لدي لحظة واحدة من وقتكِ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لدي لحظة واحدة من وقتكِ [ar]
 • तत् त्वम् असि ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ तत् त्वम् असि [sa]
 • 酒甕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 酒甕 [ja]
 • Da lui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Da lui [it]
 • i miei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ i miei [it]
 • 回転型記憶装置 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 回転型記憶装置 [ja]
 • 差止 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 差止 [ja]
 • Would you excuse us, please? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Would you excuse us, please? [en]
 • You're a fugitive. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ You're a fugitive. [en]