ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • nyassa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nyassa [pt]
 • дружній ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дружній [uk]
 • Megahjerne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Megahjerne [no]
 • net plus ultra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ net plus ultra [fr]
 • inspirerat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inspirerat [sv]
 • hissarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hissarna [sv]
 • Megaum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Megaum [sl]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [fi]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [sv]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [da]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [it]
 • chordee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chordee [en]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [fr]
 • nieve ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nieve [it]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [en]
 • megamind ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megamind [de]
 • tetrahydrocortisol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tetrahydrocortisol [en]
 • Iniemamocni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iniemamocni [pl]
 • nystagmoid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nystagmoid [en]
 • Megamocny ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Megamocny [pl]
 • Ratatuj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ratatuj [pl]
 • interdigitation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ interdigitation [en]
 • salatslyngen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salatslyngen [no]
 • salatslynge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salatslynge [no]
 • orchidopexy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ orchidopexy [en]
 • velsignet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ velsignet [no]
 • velsigner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ velsigner [no]
 • LHRH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ LHRH [en]
 • ladde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ladde [no]
 • laden ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laden [no]
 • Arlyne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arlyne [en]
 • senket ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ senket [no]

Phrases

 • whose memories deserve to be put on record ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whose memories deserve to be put on record [en] [Scientific/Medical terms]
 • something that initially earned me the stern dissaproval ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ something that initially earned me the stern dissaproval [en] [Quotations]
 • tammar wallaby ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tammar wallaby [en] [Scientific/Medical terms]
 • SRY-Box gene 9 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ SRY-Box gene 9 [en] [Scientific/Medical terms]
 • get secreted ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ get secreted [en] [Everyday Phrases]
 • Whether you want it for personal or for business use, ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Whether you want it for personal or for business use, [en] [Other]
 • Dodó kacsa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dodó kacsa [hu] [Title]
 • based merely on phenotypic presentation ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ based merely on phenotypic presentation [en] [Scientific/Medical terms]
 • differential reinforcement ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ differential reinforcement [en] [Scientific/Medical terms]
 • visual evoked potential ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ visual evoked potential [en] [Scientific/Medical terms]
 • capillary hemangioma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ capillary hemangioma [en] [Scientific/Medical terms]
 • cloacal exstrophy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cloacal exstrophy [en] [Scientific/Medical terms]
 • peripheral blood ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peripheral blood [en] [Scientific/Medical terms]
 • make the disclaimer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ make the disclaimer [en] [Other]
 • mandates a separate warning against prescribing the drug ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mandates a separate warning against prescribing the drug [en] [Other]
 • mandate a separate warning ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mandate a separate warning [en] [Everyday Phrases]
 • not pull your punches ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ not pull your punches [en] [Everyday Phrases]
 • pulling her punches ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pulling her punches [en] [Other]