ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 • ヨードを含む ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ヨードを含む [ja]
 • In the backyard there was a large receptacle for catching rainwater. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ In the backyard there was a large receptacle for catching rainwater. [en]
 • 沃度 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 沃度 [ja]
 • buluš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buluš [otk]
 • burbaγ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ burbaγ [otk]
 • bulušmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulušmaq [otk]
 • buluŋ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buluŋ [otk]
 • burbamaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ burbamaq [otk]
 • burčaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ burčaq [otk]
 • burbalmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ burbalmaq [otk]
 • burbašmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ burbašmaq [otk]
 • bulmaduq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulmaduq [otk]
 • bulmïš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulmïš [otk]
 • bulnatmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulnatmaq [otk]
 • bulnamaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulnamaq [otk]
 • bulıtlanmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulıtlanmaq [otk]
 • bulun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulun [otk]
 • bulmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulmaq [otk]
 • bulgajuq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulgajuq [otk]
 • bulgama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulgama [otk]
 • bulduni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulduni [otk]
 • bulduzmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulduzmaq [otk]
 • bulguna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulguna [otk]
 • buldur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buldur [otk]
 • bulgaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulgaq [otk]
 • bulgamaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulgamaq [otk]
 • bulgaš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulgaš [otk]
 • bulganmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulganmaq [otk]
 • bulamaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulamaq [otk]
 • buladmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buladmaq [otk]
 • bulduqmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulduqmaq [otk]
 • bulatmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulatmaq [otk]
 • buqulmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buqulmaq [otk]
 • buqurmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buqurmaq [otk]
 • buquqlug ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buquqlug [otk]
 • buqunmaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buqunmaq [otk]
 • buqursï ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buqursï [otk]
 • how would you say ... ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ how would you say ... [en]
 • ambassadeure ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ambassadeure [fr]
 • お料理 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ お料理 [ja]
 • the picnic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ the picnic [en]
 • 西式健康法 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 西式健康法 [ja]
 • Aušrinė Stundytė ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aušrinė Stundytė [lt]
 • おタバコ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ おタバコ [ja]
 • precatarse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ precatarse [es]
 • proportionaliteitsvraag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proportionaliteitsvraag [nl]
 • banenwebsite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ banenwebsite [nl]
 • 男泣きに泣く ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 男泣きに泣く [ja]
 • piemelprobleem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piemelprobleem [nl]
 • diphallus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ diphallus [nl]