ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • telefonumda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ telefonumda [tr]
 • jardiance ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jardiance [en]
 • empagliglozin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ empagliglozin [en]
 • kłaczkami ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kłaczkami [pl]
 • uczniowskie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uczniowskie [pl]
 • bon edukacyjny ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bon edukacyjny [pl]
 • kipienie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipienie [pl]
 • w rachunku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ w rachunku [pl]
 • 世界屋脊 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 世界屋脊 [zh]
 • rażącymi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rażącymi [pl]
 • rozdzielane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rozdzielane [pl]
 • dzieliły się ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dzieliły się [pl]
 • od Żanety ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ od Żanety [pl]
 • trzydziestokrotność ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trzydziestokrotność [pl]
 • eugenicznych ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eugenicznych [pl]
 • z Dominiką ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ z Dominiką [pl]
 • rozkułaczanie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rozkułaczanie [pl]
 • pielęgnuje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pielęgnuje [pl]
 • 略去 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 略去 [zh]
 • ustawowa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ustawowa [pl]
 • 略作 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 略作 [zh]
 • ceny minimalne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ceny minimalne [pl]
 • treściwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ treściwa [pl]
 • do pojutrza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ do pojutrza [pl]
 • z Jacusiem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ z Jacusiem [pl]
 • łobuzom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ łobuzom [pl]
 • łobuzem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ łobuzem [pl]
 • opinię ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opinię [pl]
 • ze stoickim spokojem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ze stoickim spokojem [pl]
 • przyglądano się ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ przyglądano się [pl]
 • 逾半 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 逾半 [zh]
 • drillsite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drillsite [en]
 • wellsite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wellsite [en]
 • filuty ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ filuty [pl]
 • chinese broccoli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chinese broccoli [en]
 • plastycznych ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ plastycznych [pl]
 • na zajęciach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ na zajęciach [pl]
 • monotown ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ monotown [en]

Phrases

 • Biz kuzeniz. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Biz kuzeniz. [tr] [Other]
 • Onlar kuzen. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Onlar kuzen. [tr] [Other]
 • Üç kuzenim var. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Üç kuzenim var. [tr] [Other]
 • Necdet biraz önce çıktı, şimdi yoldadır. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Necdet biraz önce çıktı, şimdi yoldadır. [tr] [Other]
 • Biraz önce eve geldim. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Biraz önce eve geldim. [tr] [Other]
 • 阿賀町の舟下りの紅葉は11月の終わりごろまで見ることができそうです。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 阿賀町の舟下りの紅葉は11月の終わりごろまで見ることができそうです。 [ja] [Travel]
 • 胸の動悸が激しくなった ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 胸の動悸が激しくなった [ja] [Other]
 • on my birthday ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ on my birthday [en] [Other]
 • Il est minuit et demi. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Il est minuit et demi. [fr] [Other]
 • Każdy z nas powinien radzić sobie sam, bo zwykle na pomoc innych nie można liczyć. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Każdy z nas powinien radzić sobie sam, bo zwykle na pomoc innych nie można liczyć. [pl] [Other]
 • on Christmas day ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ on Christmas day [en] [Other]
 • mineral rights owner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mineral rights owner [en] [Other]
 • surface rights owner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ surface rights owner [en] [Other]
 • dry hole ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dry hole [en] [Other]
 • reservoir rock ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reservoir rock [en] [Other]
 • drilling target ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drilling target [en] [Other]
 • commercial gas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ commercial gas [en] [Other]
 • drilling preliminaries ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drilling preliminaries [en] [Other]
 • title opinion ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ title opinion [en] [Other]
 • 恭しく一礼する ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 恭しく一礼する [ja] [Other]
 • うーん、ちょっと。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ うーん、ちょっと。 [ja] [Other]
 • テニスをしませんか。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ テニスをしませんか。 [ja] [Other]
 • いいですね。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ いいですね。 [ja] [Other]
 • 昼ごはんを食べませんか。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 昼ごはんを食べませんか。 [ja] [Other]
 • 私はうちへ帰ります。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 私はうちへ帰ります。 [ja] [Other]
 • 私は今日学校へ行きません。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 私は今日学校へ行きません。 [ja] [Other]
 • 十一時に寝ます。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 十一時に寝ます。 [ja] [Other]
 • 日曜日に京都に行きます。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 日曜日に京都に行きます。 [ja] [Other]
 • 私はうちに帰ります。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 私はうちに帰ります。 [ja] [Other]
 • 私は今日学校に行きません。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 私は今日学校に行きません。 [ja] [Other]