ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Words

 • فیاض ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فیاض [fa]
 • šef ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ šef [hr]
 • suomen kurssi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suomen kurssi [fi]
 • 100000000 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 100000000 [ja]
 • 8000 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 8000 [ja]
 • amylum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amylum [en]
 • fattura di acquisto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fattura di acquisto [it]
 • fall out ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fall out [en]
 • gallicanisme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gallicanisme [nl]
 • galicanismo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ galicanismo [es]
 • toebehoor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toebehoor [nl]
 • 解慕漱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 解慕漱 [hak]
 • present ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ present [en]
 • veicoli di portata utile ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ veicoli di portata utile [it]
 • empirisme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ empirisme [da]
 • cabotaggio stradale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cabotaggio stradale [it]
 • L'ultima busta paga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ L'ultima busta paga [it]
 • لاینسترنول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لاینسترنول [fa]
 • kanderad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kanderad [sv]
 • لوونورژسترل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لوونورژسترل [fa]
 • الرَّمْليّ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الرَّمْليّ [ar]
 • الرَّهين ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الرَّهين [ar]
 • الزُخرُف ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الزُخرُف [ar]
 • السّاحة ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ السّاحة [ar]
 • خَلَبَ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خَلَبَ [ar]
 • خَلَّدَ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خَلَّدَ [ar]
 • الخَليل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الخَليل [ar]
 • خِيرَة ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خِيرَة [ar]
 • الدّار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الدّار [ar]
 • الدَّراهِم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الدَّراهِم [ar]
 • الدُستُور ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الدُستُور [ar]
 • الدَوَران ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الدَوَران [ar]
 • الدَؤوب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الدَؤوب [ar]
 • lemazain ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lemazain [eu]
 • opruiming ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opruiming [nl]
 • hayahay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hayahay [tl]
 • 2/3 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 2/3 [ja]
 • Lanaren Nazioarteko Erakundea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lanaren Nazioarteko Erakundea [eu]
 • rechtsvermoeden ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rechtsvermoeden [nl]
 • يستبق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يستبق [ar]
 • Brodarics ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brodarics [hu]
 • frontcamera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frontcamera [nl]
 • Szloka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Szloka [hu]
 • Славиша Јокановић ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Славиша Јокановић [sr]
 • 長傘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 長傘 [ja]
 • Adélka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adélka [hu]
 • 書き慣れた万年筆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 書き慣れた万年筆 [ja]
 • balada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balada [eu]
 • 2% ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 2% [ja]
 • 適当に大きさに ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 適当に大きさに [ja]

Phrases