ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 • voi destinate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ voi destinate [ro]
 • tu destini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tu destini [co]
 • mögelet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mögelet [sv]
 • mögelosten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mögelosten [sv]
 • politican ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ politican [en]
 • öxköttet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ öxköttet [sv]
 • viltet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ viltet [sv]
 • record-braker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ record-braker [en]
 • Wrixon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wrixon [en]
 • Aren’t you going to get angry? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aren’t you going to get angry? [en]
 • 离起飞还早着呢。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 离起飞还早着呢。 [zh]
 • domitory ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ domitory [en]
 • I haven’t checked my messages. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ I haven’t checked my messages. [en]
 • nivisîn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nivisîn [ku]
 • WATCHING TV ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ WATCHING TV [en]
 • CLEANING THE FLOOR ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ CLEANING THE FLOOR [en]
 • السبورة ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ السبورة [ar]
 • السّبورةَ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ السّبورةَ [ar]
 • sprayhood ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sprayhood [en]
 • المعلّمُ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ المعلّمُ [ar]
 • Leznar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Leznar [cs]
 • amelogenesis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amelogenesis [en]
 • incipiently ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ incipiently [en]
 • brush my teeth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brush my teeth [en]
 • marshalcy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ marshalcy [en]
 • nakerer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nakerer [en]
 • say yes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ say yes [en]
 • say sorry ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ say sorry [en]
 • à six heures ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ à six heures [fr]
 • say thank you ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ say thank you [en]
 • à six heures moins le quart ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ à six heures moins le quart [fr]
 • get the laundry in ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ get the laundry in [en]
 • iron my shirt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iron my shirt [en]
 • мәшгулат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мәшгулат [tt]
 • 關懷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 關懷 [zh]
 • rendez-vous à midi et quart ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rendez-vous à midi et quart [fr]
 • vous êtes super ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vous êtes super [fr]
 • un skatepark ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ un skatepark [fr]
 • spicery ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spicery [en]
 • c'est dimanche matin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ c'est dimanche matin [fr]
 • chengiopanax ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chengiopanax [la]
 • preprocessing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ preprocessing [en]
 • He went on a shooting spree at a company facility. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ He went on a shooting spree at a company facility. [en]
 • 蓬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ja]
 • 双标 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 双标 [zh]
 • Como se pronuncia? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Como se pronuncia? [pt]
 • Qual é a lição de casa? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qual é a lição de casa? [pt]
 • We've got ourselves into a bloody mess. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ We've got ourselves into a bloody mess. [en]
 • Šestic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Šestic [bs]
 • Euskal Telebista ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Euskal Telebista [eu]