ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ੫੦ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 • No te pierdas. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ No te pierdas. [es]
 • echar una siesta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ echar una siesta [es]
 • continued on ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ continued on [en]
 • peux-tu l'épeler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peux-tu l'épeler [fr]
 • reached out ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reached out [en]
 • galmgat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ galmgat [nl]
 • 一场大火 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 一场大火 [zh]
 • 请趁热吃。 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 请趁热吃。 [zh]
 • It would taste better with lemon. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ It would taste better with lemon. [en]
 • Зло порождает зло ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Зло порождает зло [ru]
 • 石油设施 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 石油设施 [zh]
 • Chotek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chotek [cs]
 • Когда она приедет? Завтра вечером. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Когда она приедет? Завтра вечером. [ru]
 • ngư nghiệp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngư nghiệp [vi]
 • kiểm lâm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiểm lâm [vi]
 • lâm nghiệp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lâm nghiệp [vi]
 • kiểm sát ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiểm sát [vi]
 • kiểm định ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiểm định [vi]
 • mười môn phối hợp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mười môn phối hợp [vi]
 • ba môn phối hợp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba môn phối hợp [vi]
 • nhảy cao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nhảy cao [vi]
 • nhảy lò cò ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nhảy lò cò [vi]
 • nhảy dây ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nhảy dây [vi]
 • nhảy cà tưng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nhảy cà tưng [vi]
 • nhảy bổ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nhảy bổ [vi]
 • tàu lặn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tàu lặn [vi]
 • phá án ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ phá án [vi]
 • nác ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nác [vi]
 • tự chuyển hóa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tự chuyển hóa [vi]
 • tự diễn biến ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tự diễn biến [vi]
 • quán triệt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ quán triệt [vi]
 • biến chất ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biến chất [vi]
 • un juge pendaison ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ un juge pendaison [fr]
 • tiềm thức ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tiềm thức [vi]
 • tiềm thủy đĩnh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tiềm thủy đĩnh [vi]
 • gà ác ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gà ác [vi]
 • gầ ác tiềm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gầ ác tiềm [vi]
 • vịt tiềm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vịt tiềm [vi]
 • dồi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dồi [vi]
 • les bus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ les bus [fr]
 • 別往心裡去 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 別往心裡去 [zh]
 • una cascada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ una cascada [es]
 • Misurazione del polso al polso. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Misurazione del polso al polso. [it]
 • اندازه گیری نبض مچ دست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندازه گیری نبض مچ دست [fa]
 • Pulsmessung am Handgelenk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pulsmessung am Handgelenk [de]
 • 把太淵脈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 把太淵脈 [zh]
 • Mesure de pouls au poignet. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mesure de pouls au poignet. [fr]
 • vamos de vacaciones ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vamos de vacaciones [es]
 • tasso metabolico ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tasso metabolico [it]
 • des étincelles ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ des étincelles [fr]