ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ተዋሕዶ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ተዋሕዶ
 • እባብ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ እባብ
 • appellate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ appellate [restrictions, law, English, fgg]
 • ሰብአ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ሰብአ
 • ጽንፈኛ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ጽንፈኛ [extremist]
 • በደል ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ በደል
 • መተው ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ መተው
 • beating ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ beating [Kipling]
 • ቀበሮ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ቀበሮ
 • የፌዴራል ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ የፌዴራል
 • Eloi, Eloi, Lama Sabachthani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eloi, Eloi, Lama Sabachthani [biblical origin]
 • አባዬ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አባዬ
 • megoteti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megoteti
 • ዩኒቨርሲቲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ዩኒቨርሲቲ
 • Hi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hi [greeting, MERHABA, Chiil, #2]
 • Salām ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Salām [paix]
 • መብራት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ መብራት [Home]
 • ፈረስ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ፈረስ [animals]
 • ሕይወት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ሕይወት [life, miscellaneous]
 • ቡና ማፍላት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ቡና ማፍላት
 • አላህ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አላህ [Allah]
 • ታውሂድ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ታውሂድ [Unification, Tawhid]
 • ተስፋ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ተስፋ
 • bebere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bebere [food/spice]
 • በላ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ በላ
 • ይሁዲነት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ይሁዲነት [Judaism]
 • ዱርሪ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ዱርሪ
 • የባሃኢ እምነት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ የባሃኢ እምነት [Bahá’í Faith]
 • ጥቅል ጎመን ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ጥቅል ጎመን [foods, nouns, cuisine]
 • በርበሬ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ በርበሬ
 • train ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ train [education, verb, transport, travel, noun, գոյական անուն, train travel in France]
 • ምን አልባት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ምን አልባት
 • አይ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አይ
 • አላውቅም ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አላውቅም
 • አየኋት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አየኋት
 • Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou
 • Fekat Circus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fekat Circus [Pirineos Sur]
 • Tsgabu Grmay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsgabu Grmay [Cyclist]
 • ኣማርኛ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ኣማርኛ
 • Tsehai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsehai
 • adowa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adowa
 • Zera Yacob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zera Yacob
 • የሚያስደስት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ የሚያስደስት
 • Solomonid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Solomonid
 • ዲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • ያምላክስራ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ያምላክስራ [given name, female name, names, name - Ethiopia]
 • ንስሐ መግባት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ንስሐ መግባት [repent, repentance]
 • ጥቁር ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ጥቁር
 • ክንፍ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ክንፍ
 • frt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frt [chvt evrt fvf. vvfez ftt]