ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Abiy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abiy
 • Abiy Ahmed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abiy Ahmed [politician, Prime Minister, Nobel Peace Prize]
 • ገረመው ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ገረመው
 • ቅድሚያ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ቅድሚያ
 • መሄድ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ መሄድ
 • Amanuel Ghebreigzabhier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amanuel Ghebreigzabhier [Cyclist]
 • ዩኒቨርሲቲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ዩኒቨርሲቲ
 • አሳምነው ጽጌ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አሳምነው ጽጌ [Amhara security chief Asaminew Tsige]
 • ሃይ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ሃይ
 • tend ahi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tend ahi
 • tendaji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tendaji
 • tends just ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tends just
 • ንው ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ንው [Amharic, yes, affirmative, niwi]
 • Amanuel Gebrezgabihier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amanuel Gebrezgabihier [Cyclist]
 • ገንፎ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ገንፎ
 • ዉሃ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ዉሃ
 • ሁለት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ሁለት
 • ወይም ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ወይም
 • ቴሌፎን ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ቴሌፎን
 • ስልክ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ስልክ
 • appellate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ appellate [restrictions, law, English, fgg]
 • ሰብአ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ሰብአ
 • beating ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ beating
 • Eloi, Eloi, Lama Sabachthani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eloi, Eloi, Lama Sabachthani [biblical origin]
 • megoteti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megoteti
 • Salām ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Salām [paix]
 • አላህ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ አላህ [Allah]
 • ታውሂድ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ታውሂድ [Unification, Tawhid]
 • bebere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bebere [food/spice]
 • በላ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ በላ
 • ዱርሪ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ዱርሪ
 • የባሃኢ እምነት ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ የባሃኢ እምነት [Bahá’í Faith]
 • train ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ train [education, verb, transport, travel, noun, գոյական անուն, train travel in France]
 • Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou
 • Fekat Circus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fekat Circus [Pirineos Sur]
 • Tsgabu Grmay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsgabu Grmay [Cyclist]
 • Tsehai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsehai
 • adowa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adowa
 • Zera Yacob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zera Yacob
 • Solomonid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Solomonid
 • ዲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • frt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frt [chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • F ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ F [alfabeto, lletres de l'alfabet, alphabet, chv, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • Gezahegne Abera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gezahegne Abera [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • Mamo Wolde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mamo Wolde [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • Abebe Bikila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abebe Bikila [Olympic gold medal winner, Marathon]
 • Ruth Negga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ruth Negga
 • Ruti Aga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ruti Aga [Marathon]
 • Ayele Abshero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ayele Abshero [Marathon]
 • Lelisa Desisa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lelisa Desisa [Marathon]

Phrases

 • ልዕልት ውበቷ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ልዕልት ውበቷ [Title]