ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • اهدعش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اهدعش
 • خلق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خلق [خ, Birth]
 • سفر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سفر [سفر, noun, tarvel]
 • لروح ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لروح
 • دفع ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دفع [د, قانون]
 • اخترت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اخترت
 • ابقى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابقى
 • خطط ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خطط [خ]
 • يشلح ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يشلح
 • يلبس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يلبس
 • حفل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حفل
 • يدكو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يدكو
 • تسلق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تسلق [climb]
 • تزلج ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تزلج
 • ادمن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ادمن
 • ستأجر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ستأجر
 • تلقى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تلقى
 • قشر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قشر
 • قطف ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قطف [picking season]
 • يشرب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يشرب [drink, boire]
 • يدرب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يدرب
 • سجل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سجل [watery]
 • اجنب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اجنب
 • يزور ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يزور
 • ينام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ينام [sleep, dormir]
 • يدمن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يدمن
 • يقول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يقول
 • يشم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يشم
 • يعيش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يعيش
 • يضيع ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يضيع
 • اتفقد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اتفقد
 • اتعلم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اتعلم
 • تعلم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تعلم
 • يجاوب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يجاوب
 • يسوق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ يسوق
 • مشغول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مشغول [Occupied]
 • لعب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لعب [لعب]
 • كرز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كرز
 • باباية ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ باباية
 • خرمة ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خرمة
 • كاجو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كاجو
 • فستق الحلبي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فستق الحلبي
 • مخلوطة ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مخلوطة
 • لوز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لوز
 • تين ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تين [fruits, fig, من الفاكهة]
 • حوخ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حوخ
 • خوخ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خوخ [من الفاكهة, אפרסק]
 • مشمش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مشمش [fruits, apricot, من الفاكهة]
 • ضراء ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ضراء
 • توت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ توت [توت, فاكهة, mulberry, میوه]

Phrases

 • خيرا بغيرا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خيرا بغيرا [Other]
 • كُلّ قَدَّيْش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كُلّ قَدَّيْش [Other]
 • أَرْجِت حالَهْا كْتِير لَطِيفِة وَقْتِ اْللي تْعَرَّفِت عَلَيْهَا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ أَرْجِت حالَهْا كْتِير لَطِيفِة وَقْتِ اْللي تْعَرَّفِت عَلَيْهَا [Other]
 • أنا في حلم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ أنا في حلم [Everyday Phrases]
 • اكم من مرّة بتعمل ضغط ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اكم من مرّة بتعمل ضغط [Other]
 • قدّيش حقّ البنضورة ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قدّيش حقّ البنضورة [Shopping Phrases]
 • إتمدّد على ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ إتمدّد على [Other]
 • عم يديق خلقنا من ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عم يديق خلقنا من [Other]
 • شو عم تعمل هونيك؟ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شو عم تعمل هونيك؟ [Other]
 • اعْتَمَد | بيعتِمد على ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اعْتَمَد | بيعتِمد على [Other]