ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Viktor Lowenfeld ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viktor Lowenfeld
 • Wean (Wien) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wean (Wien) [Austriazismus]
 • Schaff ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schaff [job]
 • Zuwaage ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zuwaage
 • hussen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hussen
 • Tandler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tandler [names]
 • picken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ picken [verb]
 • Sterz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sterz [names]
 • Bayreith ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bayreith
 • miachteln ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • 1300 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1300 [dates, century, Calendar]
 • Fuchs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fuchs [person, mathematician]
 • JavaScript ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ JavaScript [programming, software]
 • Apoig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Apoig [bavaria]
 • Kärwa-Ziech ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kärwa-Ziech [holydays]
 • oin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oin [pie]
 • dia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dia [noun, imperativo, photographie]
 • Josef Gung'l ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • Marie de Bninska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Marie de Bninska
 • Boajan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Boajan
 • Sleeghe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sleeghe
 • Sleghe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sleghe
 • Slege ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Slege
 • alleried ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alleried