ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • мокотов ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мокотов
 • развод ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развод
 • радужны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радужны
 • прыбыць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прыбыць
 • пройгрыш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пройгрыш
 • проза ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ проза [әдәбият белеме, dict_uk]
 • продаж ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ продаж [dict_uk]
 • праяўляць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праяўляць
 • праўдзіва ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праўдзіва
 • праўдзівы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праўдзівы
 • провад ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ провад
 • праязджаць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праязджаць
 • праясненне ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праясненне
 • праясніцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праясніцца
 • праяўляцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праяўляцца
 • прачытаць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прачытаць
 • прачышчаць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прачышчаць
 • прашаптаць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прашаптаць
 • праявіць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праявіць
 • працякаць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працякаць
 • працяць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працяць
 • працягнуць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працягнуць
 • працэс ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працэс
 • працягвацца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працягвацца
 • працягнуты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працягнуты
 • працягнуцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працягнуцца
 • працоўны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працоўны
 • працэдура ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працэдура
 • працэнт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працэнт
 • працэнтны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працэнтны
 • працавіты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працавіты
 • працаздольны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працаздольны
 • працаўнік ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працаўнік
 • праход2 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праход2
 • праходжанне ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праходжанне
 • праходзіць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праходзіць
 • працавітасць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ працавітасць
 • прахадзіць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прахадзіць
 • прахалодны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прахалодны
 • прахапіцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прахапіцца
 • праход1 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ праход1
 • прафесія ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прафесія
 • прафесіянал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прафесіянал
 • прафсаюз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прафсаюз
 • прафсаюзны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прафсаюзны
 • пратэст ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пратэст
 • пратэстант ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пратэстант
 • пратэстанцтва ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пратэстанцтва
 • прасіцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прасіцца
 • пратакол ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пратакол