ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • разлічыцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разлічыцца
 • размяшчаць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ размяшчаць
 • развівацца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развівацца
 • развіваць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развіваць
 • развітальны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развітальны
 • разведчык ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разведчык
 • развіты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развіты
 • разбіцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разбіцца
 • разбіць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разбіць
 • развесціся ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развесціся
 • Камбоджа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Камбоджа [countries, география, country, dict_uk]
 • Кавера ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кавера
 • Дзінара Алімбекава ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дзінара Алімбекава
 • мяу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мяу [кошка]
 • дзермант ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дзермант
 • Гоцманов ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Гоцманов
 • Гоцманов Сергей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Гоцманов Сергей
 • Алейников Сергей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Алейников Сергей
 • кармленьня ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кармленьня
 • ракета ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ракета [dict_uk]
 • ракетка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ракетка [сущeствитeльноe, noun, dict_uk]
 • разметка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разметка
 • размах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ размах [Модзелевская]
 • раздушыць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ раздушыць
 • разгрузка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разгрузка
 • развязка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развязка [сущeствитeльноe, noun]
 • развод ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ развод
 • разведка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разведка
 • разбіраць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разбіраць
 • разбагацець ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разбагацець
 • разбірацца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разбірацца
 • разбор ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разбор
 • разабрацца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разабрацца
 • разабраць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ разабраць
 • радыёстанцыя ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радыёстанцыя
 • радня ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радня
 • радужны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радужны
 • радыска ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радыска
 • радыус ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радыус
 • радавы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радавы
 • радзіць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радзіць
 • радавацца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ радавацца
 • Рада ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Рада [female names, German loanwords (uk), names, first names, імена, жіночі імена, dict_uk]
 • рабчык ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рабчык
 • рабін ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рабін
 • рабіцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рабіцца
 • рагаты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рагаты
 • работнік ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ работнік
 • рабочая ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рабочая
 • рабства ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рабства