ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • হেরফের করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হেরফের করা
 • হুঁশিয়ার ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হুঁশিয়ার
 • হুঁশিয়ার করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হুঁশিয়ার করা
 • হুকুম ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হুকুম
 • হিংস্রভাবে ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হিংস্রভাবে
 • হিতকর ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হিতকর
 • হিসাব ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হিসাব
 • হাসানো ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাসানো
 • হাাজির করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাাজির করা
 • হিংস্রতা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হিংস্রতা
 • হাতঘড়ি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাতঘড়ি
 • হামলাবাজ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হামলাবাজ
 • হালকা গরম ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হালকা গরম
 • হাই তোলা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাই তোলা
 • হাজির থাকা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাজির থাকা
 • হাড় ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাড়
 • হয়ে ওঠা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হয়ে ওঠা
 • হরিদ্রা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হরিদ্রা
 • হাঁটাহাঁটি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হাঁটাহাঁটি
 • হতভাগা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হতভাগা
 • হতভাগ্য ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হতভাগ্য
 • হয়ে আসা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হয়ে আসা
 • স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
 • স্রষ্টা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্রষ্টা
 • স্বল্পবয়স্ক ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বল্পবয়স্ক
 • স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা
 • স্বীকারোক্তি করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বীকারোক্তি করা
 • স্বভাব ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বভাব
 • স্বর্ণকেশিনী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বর্ণকেশিনী
 • স্বর্ণকেশী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বর্ণকেশী
 • স্নানাগার ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্নানাগার
 • স্পর্ধার কাজ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্পর্ধার কাজ
 • স্বতশ্চল ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্বতশ্চল
 • স্তবক ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্তবক
 • স্থিতাবস্থা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্থিতাবস্থা
 • স্থিতি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্থিতি
 • সৌরবর্ষ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সৌরবর্ষ
 • স্তন ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ স্তন
 • সূচনা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সূচনা
 • সেঁকা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সেঁকা
 • সুরা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুরা
 • সুরাসক্ত ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুরাসক্ত
 • সুরাসক্তি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুরাসক্তি
 • সুফল ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুফল
 • সুবিদিত ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুবিদিত
 • সুযোগসুবিধা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুযোগসুবিধা
 • সুন্দর করে ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুন্দর করে
 • সুপরিচিত ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুপরিচিত
 • সুপারিশ করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সুপারিশ করা
 • সিদ্ধিলাভ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ সিদ্ধিলাভ