ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • গৃহিনী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ গৃহিনী
 • জেলে ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ জেলে
 • চাষী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ চাষী
 • মাঝি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ মাঝি
 • ভদ্রমহিলা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ভদ্রমহিলা
 • বুড়া ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ বুড়া
 • অভিনেত্রী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ অভিনেত্রী
 • লেখিকা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ লেখিকা
 • গায়িকা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ গায়িকা
 • বাংলাদেশী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ বাংলাদেশী
 • নিশ্চয়ই ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ নিশ্চয়ই
 • এমেরিকান ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ এমেরিকান
 • ইতালিয়ান ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ইতালিয়ান
 • প্রফেসর ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ প্রফেসর
 • দুইজনই ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ দুইজনই
 • ছাত্রী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ছাত্রী
 • ঘড়ি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ঘড়ি
 • টেলিভিশন ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ টেলিভিশন
 • ক্লাস ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ক্লাস
 • কোট ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ কোট
 • ব্ল্যাকবোর্ড ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ব্ল্যাকবোর্ড
 • ট্রেন ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ট্রেন
 • পেন্সিল ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ পেন্সিল
 • রকম ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ রকম
 • গাছ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ গাছ
 • ওটা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ওটা
 • শিক্ষিকা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ শিক্ষিকা
 • চিন্তা করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ চিন্তা করা
 • চেষ্টা করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ চেষ্টা করা
 • জন্মানো ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ জন্মানো
 • দক্ষিণ দিক ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ দক্ষিণ দিক
 • পরিষ্কার করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ পরিষ্কার করা
 • বন্ধ করা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ বন্ধ করা
 • হারানো ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ হারানো
 • একটু ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ একটু
 • মত ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ মত
 • বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যী ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যী
 • বুধ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ বুধ
 • আবৃত্তি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ আবৃত্তি
 • নৃবিজ্ঞান ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ নৃবিজ্ঞান
 • কৃষ্ণকলি ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ কৃষ্ণকলি
 • কাশ্মীর ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ কাশ্মীর
 • উড়িষ্যা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ উড়িষ্যা [Indian states]
 • মহারাষ্ট্র ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ মহারাষ্ট্র
 • শালগম ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ শালগম [vegetable]
 • বীভৎস ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ বীভৎস
 • প্রিয়পাত্র ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ প্রিয়পাত্র
 • দৈর্ঘ্য ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ দৈর্ঘ্য
 • মেধা ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ মেধা
 • প্রস্তুত ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ প্রস্তুত