ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • bagadoù ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bagadoù
 • bagad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bagad
 • marilh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ marilh
 • Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed
 • koefoù ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koefoù
 • poliserezed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poliserezed
 • poliserez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poliserez
 • poliser ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poliser
 • polised ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ polised
 • micherour ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micherour
 • micher ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micher
 • emaout ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emaout
 • emaon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emaon
 • dispac'h ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dispac'h
 • disheñvel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ disheñvel
 • kuilh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuilh
 • Tiegezh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tiegezh
 • N'ouzon ket ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ N'ouzon ket
 • mat-tre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mat-tre
 • Mont a ra mat ganeoc'h? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mont a ra mat ganeoc'h?
 • hiriv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hiriv
 • Pelec'h emã ar mor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pelec'h emã ar mor
 • Petra 'Lavarit ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Petra 'Lavarit ?
 • lavarit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lavarit
 • gazeg wenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gazeg wenn
 • Forvo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Forvo [website, pronouncing, dictionary, pronunciations, languages, 网站名]
 • dizaon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dizaon
 • Petra eo se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Petra eo se
 • Trugarez deoc'h ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Trugarez deoc'h
 • Mar plij ganeoc'h ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mar plij ganeoc'h
 • ya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ya [pronoun, Scrabble words, yes, Deitsch, illevo]
 • endervezh vat deoc'h ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ endervezh vat deoc'h
 • limestra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ limestra
 • kaledenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaledenn
 • kraz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kraz
 • Kratz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kratz [names]
 • soupic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soupic
 • Ar berc'henniezh a zo laeroñsi. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ar berc'henniezh a zo laeroñsi.
 • dec'h ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dec'h
 • geriaoueg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ geriaoueg
 • Penoas ‘mañ kont? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Penoas ‘mañ kont?
 • gin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gin [gastronomia catalana, food and drink Catalan food, gastronomy, beverages, marca comercial, brand names, verb, drink]
 • je vais bien ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ je vais bien [expressions in French, learning French, greetings in French, francais]
 • Téviec ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Téviec [France place]
 • Plañvour ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Plañvour [ville, ker]
 • Roparzh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Roparzh
 • Frañseza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Frañseza
 • Paol Keineg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • le faouet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ le faouet
 • Armand Le Moal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]