ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Plañvour ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Plañvour [ville, ker]
 • Roparzh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Roparzh
 • Frañseza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Frañseza
 • Paol Keineg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • le faouet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ le faouet
 • Armand Le Moal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]
 • Kejadenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kejadenn
 • Hirbad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hirbad
 • Roueelez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Roueelez
 • Galloud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Galloud
 • Hendad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hendad
 • pen ar bed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pen ar bed
 • droug ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ droug
 • demad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ demad
 • ar c'hi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ar c'hi
 • Blaez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Blaez [male name, wolf]
 • porsguen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ porsguen
 • kerlosquen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kerlosquen
 • keranscoualc'h ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ keranscoualc'h
 • armangeo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ armangeo
 • coatanscour ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coatanscour
 • hunvreadell ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hunvreadell
 • Guénhaël ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guénhaël
 • kentoch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kentoch
 • Catwallon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Catwallon [name]
 • Tunevel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tunevel [name]
 • Corentin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • Judikael ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Judikael [name, Breton, given names]
 • Salaün ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Salaün
 • Loïc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • Torreben ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Torreben
 • merdeiñ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ merdeiñ
 • landouzen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ landouzen
 • Boaz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • 25,07 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 25,07
 • drumadoir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drumadoir
 • Demat dit ! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Demat dit !
 • Mat ac'h a ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mat ac'h a ?
 • Merzhin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Merzhin
 • Pinochet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pinochet
 • deur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deur [preposition, noun, Door]
 • Quenven ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quenven [name]
 • Guethen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guethen [Old Breton, name]
 • Uethen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uethen [Old Breton]
 • Iarnwallon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iarnwallon [Old Breton]
 • Maez an Aod ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maez an Aod [toponyme]
 • Conan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Conan [name, name -, male name]
 • Auel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Auel [author, surname, Old Breton]
 • guascotou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guascotou [Old Breton]
 • daliu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daliu [Old Breton]

Phrases

 • Kentoc'h mervel eget bezañ saotret ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kentoc'h mervel eget bezañ saotret [Proverbs & Sayings]
 • Huñnvreou pell a gevrin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huñnvreou pell a gevrin [Other]
 • Va z abon twa j'ren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Va z abon twa j'ren [Other]
 • kentoc'h mervel eget em zaotra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kentoc'h mervel eget em zaotra [Other]