ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Шуньга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шуньга
 • Судан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Судан [география, countries, country, Countries in Africa, dict_uk]
 • энн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ энн
 • Энн-Арбор ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Энн-Арбор
 • Тайвань ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тайвань [countries, taiwan, toponimy, топонимика, dict_uk]
 • Ларкан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ларкан
 • Принстон ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Принстон [город]
 • Мэриленд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мэриленд [U.S. states, geography, география]
 • Пьеро ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Пьеро
 • Винчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Винчи
 • да Винчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ да Винчи
 • Леонардо ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Леонардо [dict_uk]
 • Леонардо да Винчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Леонардо да Винчи
 • лелорхо ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лелорхо
 • Платон ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Платон [имена, dict_uk]
 • Гиппократ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Гиппократ [имя собственное]
 • Шломо ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шломо
 • Сигизмунд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Сигизмунд [имена]
 • Сигизмунд Шломо Фрейд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Сигизмунд Шломо Фрейд
 • Фрейд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Фрейд [dict_uk]
 • Зигмунд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Зигмунд [dict_uk]
 • Зигмунд Фрейд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Зигмунд Фрейд [имя собственное, психология]
 • Цинциннати ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Цинциннати
 • вайн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ вайн
 • кхети ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кхети [понимаешь]
 • очакъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ очакъ
 • wseyz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wseyz [1477133494qw]
 • Na Shledanou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • ант ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ант
 • Шарам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шарам
 • Азат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • сагалмат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сагалмат
 • сарап ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сарап
 • сенаш долу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сенаш долу
 • стимурха ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ стимурха
 • талор дан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ талор дан
 • текхамдин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ текхамдин
 • тешан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тешан
 • тобалкх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тобалкх
 • тoгІе ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тoгІе
 • токх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ токх
 • токхалла ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ токхалла
 • токхам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ токхам
 • токхе ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ токхе
 • толамах воьлла ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ толамах воьлла
 • толкха лен ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ толкха лен
 • толкха лер ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ толкха лер
 • толкханиг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ толкханиг
 • толур доцу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ толур доцу
 • тонка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тонка [dict_uk]