ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Мумади ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мумади
 • Ханпаша ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ханпаша
 • тӏурнене ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тӏурнене
 • х1аъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ х1аъ [да]
 • хаьтти ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хаьтти [спросил]
 • хаьржи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хаьржи [выбрал]
 • воло ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ воло [глагол повелительного наклонени, город, dict_uk, идём]
 • д1ахила ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ д1ахила [отойди]
 • т1аккха ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ т1аккха
 • даьлла ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ даьлла [закончилось]
 • даьгна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ даьгна [сгорел]
 • Аьтта ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Аьтта [накрошил]
 • аьлла ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аьлла [сказал]
 • аьхна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аьхна [вспахал]
 • аьрта ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аьрта [тупой]
 • ц1ен ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ц1ен [красный]
 • к1еда ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ к1еда [Мягкий]
 • д1аели ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ д1аели [отдала]
 • ели ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ели [( Быков Сотников), закончила]
 • эзар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эзар [тысяча]
 • хатта ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хатта [спросить, спроси]
 • Хаъал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Хаъал [столько, чтобы знать]
 • х1инцца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ х1инцца [сейчас]
 • д1аахка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ д1аахка [копать]
 • д1аала ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ д1аала [скажи]
 • даъалц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ даъалц
 • очакъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ очакъ
 • wseyz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wseyz [1477133494qw]
 • ял ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • Na Shledanou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • ант ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ант
 • Шарам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шарам
 • Азат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • остдалар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ остдалар
 • сагалмат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сагалмат
 • сарап ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сарап
 • селасат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ селасат
 • сенаш долу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сенаш долу
 • сендарг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сендарг
 • стимурха ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ стимурха
 • дейоьхь ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дейоьхь
 • сурсат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сурсат
 • таьлланг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ таьлланг
 • талор ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ талор
 • талор дан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ талор дан
 • тардан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тардан
 • тарса ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тарса
 • тахханалц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тахханалц
 • текх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ текх
 • текхамдин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ текхамдин