ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Баркал хьун ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Баркал хьун
 • барх1 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ барх1
 • ติคตามครับ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ติคตามครับ
 • велало ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ велало
 • 1ин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1ин
 • 1у ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 1аха ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1аха
 • 1ам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 1ам
 • х1иль ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ х1иль
 • очакъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ очакъ
 • яь1на ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ яь1на
 • wseyz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wseyz [1477133494qw]
 • ял ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • Na Shledanou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • ант ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ант
 • Шарам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шарам
 • Азат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • остдалар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ остдалар
 • сагалмат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сагалмат
 • сарап ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сарап
 • селасат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ селасат
 • сенаш долу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сенаш долу
 • сендарг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сендарг
 • стимурха ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ стимурха
 • дейоьхь ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дейоьхь
 • сурсат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сурсат
 • таьлланг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ таьлланг
 • талор ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ талор
 • талор дан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ талор дан
 • тардан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тардан
 • тарса ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тарса
 • тахханалц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тахханалц
 • текх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ текх
 • текхамдин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ текхамдин
 • дийнна терахьаш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дийнна терахьаш
 • терзанан барам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ терзанан барам
 • терхи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ терхи
 • тешан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тешан
 • тида ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тида
 • тидамза ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тидамза
 • дийнаташ тила ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дийнаташ тила
 • тиладала ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тиладала
 • ткъаршин де ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ткъаршин де
 • ткъайоьсна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ткъайоьсна
 • ткъайоьналгIа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ткъайоьналгIа
 • ткъес детта ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ткъес детта
 • тобалкх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тобалкх
 • товбуц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ товбуц
 • товрат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ товрат
 • тoгІе ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тoгІе