ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ᏧᏴᏢ ᏯᎾᏌ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏧᏴᏢ ᏯᎾᏌ
 • JavaScript ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ JavaScript
 • ᏣᎳᎩ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏣᎳᎩ
 • ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ
 • nv do-nv tay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nv do-nv tay [spirit, brother]
 • Gatvlati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gatvlati
 • sun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sun [star, astronomy, newspaper, exelent, en, Sun]
 • there ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ there [adverb, place, position, existence, attention]
 • dagwado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dagwado [my name]
 • chunkey ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chunkey [game]
 • agiliha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agiliha
 • Buctzotz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buctzotz
 • toirdhealbrach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toirdhealbrach
 • love ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ love [verb, noun, love, love (en)]
 • welcome ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ welcome [Welcome, greeting, teste]
 • Echota ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Echota
 • yowani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yowani
 • Ꮢ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Anneewakee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anneewakee [Creek Nation]
 • tsisduvna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsisduvna
 • inoli/enolah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inoli/enolah
 • elaqua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elaqua
 • echota/itsati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ echota/itsati
 • itsati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ itsati
 • tvga/dvga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tvga/dvga
 • dvga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dvga
 • tlvtisdi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tlvtisdi
 • dvdegi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dvdegi
 • duya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ duya
 • dudi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dudi
 • doyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ doyi
 • dewa/tewa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dewa/tewa
 • dawtsila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dawtsila
 • cheula/tsula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cheula/tsula
 • tsistunayi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsistunayi
 • cheestoonaya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cheestoonaya
 • tsagi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsagi
 • chagee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chagee
 • ayugidv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayugidv
 • atsadi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atsadi
 • atisvgi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atisvgi
 • ama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ama [Everyday words]
 • anv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ anv
 • annakesta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ annakesta
 • amacola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amacola
 • adohi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adohi
 • adayahi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adayahi
 • cheulah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cheulah
 • warwaseeta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ warwaseeta
 • kanasgowa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kanasgowa