ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • 複合型 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 複合型
 • 谋生 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 谋生
 • Wengang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wengang
 • 鉻 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鎵 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鍺 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釔 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈮 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 锝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釕 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 銠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈀 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鎘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 銦 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 錫 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, science, chemical element, Sn, metal]
 • 銻 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 銫 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鋇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鑭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鈰 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 镨 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釹 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 钷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 釤 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 銪 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 钆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 铽 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鏑 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, かぶら]
 • 钬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉺 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 铥 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鐿 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 镥 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉿 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉭 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鎢 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 錸 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鋨 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 銥 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鉑 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 汞 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉈 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鉍 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 釙 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 鈁 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • 鐳 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 錒 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • 釷 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]