ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • 一二三四五六七八九十 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 一二三四五六七八九十
 • 文东 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 文东
 • Liziqi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Liziqi
 • 玉鉴 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 玉鉴
 • 政 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字,politics]
 • 來 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 大 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Big, dà, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 偏旁, 部首, radical, 對物件嘅形容詞, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • 其 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • 時 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, surname, 姓, 時]
 • 國 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, くに, こく]
 • 有 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 有,南昌话, 闽东语口语词]
 • 們 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 地 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [earth, ground, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 地,南昌话]
 • 的 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 它 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, The third person singular (Non-biological items), The third person singular]
 • 體 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 此 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 此]
 • 意 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, Yi, wisdom mind, intention, noun]
 • 者 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 與 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 最 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 展 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, noun]
 • 路 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, surname, 姓, road]
 • 果 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, fruit]
 • 明 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, surname, 姓, 明, Akira]
 • 或 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 或, ある, adnominal]
 • 期 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • 情 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Qíng-situación-, Common Words, 常用字]
 • 程 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, surname, 姓, proper name]
 • 間 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [あいだ, Between, Common Words, 常用字]
 • 通 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 式 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 樣 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 題 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 已 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • 提 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 比 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words, 疊字, 二字疊, 左右疊]
 • 第 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 軍 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 社 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 關 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, surname, 姓]
 • 表 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [table, おもて, Common Words, 常用字]
 • 品 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [しな, Common Words, 常用字, 疊字, 三字疊, 三角疊]
 • 線 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 內 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 象 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字, 動物]
 • 質 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 很 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [very, Common Words, 常用字]
 • 麼 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]
 • 道 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [Common Words, 常用字]