ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Yekooche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yekooche
 • Peyakow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Peyakow
 • Tania niche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tania niche
 • Pisim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pisim
 • ᔅᑌᕚᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᔅᑌᕚᓐ
 • ᔅᑌᕝᐋᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • wîcihowin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wîcihowin
 • askí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ askí
 • aski ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aski
 • ankwacas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ankwacas
 • misewa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misewa
 • ochek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ochek
 • kapapamahchakwew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kapapamahchakwew
 • ᐃᑯᓯ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐃᑯᓯ
 • ᑕᐋᐧᐤ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑕᐋᐧᐤ
 • Náátsih'ch'oh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Náátsih'ch'oh
 • nokom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nokom
 • kokom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kokom
 • ᓃᒋᒧᐢ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᓃᒋᒧᐢ
 • tatawaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tatawaw
 • pahkwêsikan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pahkwêsikan
 • Mosakahiken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mosakahiken
 • tawayihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawayihk [Hockey, centre]
 • piskwapoyow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • pihkwapoyow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • pakamiskatowak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • e-isi-wepahamakehk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-isi-wepahamakehk
 • e-isi-wepitahamawat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-isi-wepitahamawat
 • e-soskwatahikehk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-soskwatahikehk
 • soniskwatahikewin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soniskwatahikewin [Hockey]
 • micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • sohki-pakamiwepahwew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sohki-pakamiwepahwew
 • e-nohtepayihocik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-nohtepayihocik
 • ocipitewak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • ka-kaskicesisit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ka-kaskicesisit
 • papamiwepahikanis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • mecawakanis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • atihkwasiniy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atihkwasiniy [Hockey]
 • misihowinihk ohci e-peyakwapoyot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • kipahocowikamikos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipahocowikamikos [Hockey]
 • misihowin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihowin [Hockey, penalty]
 • misihow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihow [Hockey, penalty]
 • kipahwaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipahwaw [Hockey, penalty]
 • akami-tipahikanihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akami-tipahikanihk
 • e-osami-nikanapoyot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-osami-nikanapoyot
 • tawisihkwahk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawisihkwahk
 • tawi-tipahikanihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawi-tipahikanihk