ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • wihtihp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wihtihp [brain]
 • wapikwanew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wapikwanew
 • wapiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wapiti [first nations word, elk]
 • Dene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • kisiskâciwanisîpiy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • mawimostawew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mawimostawew
 • atâhk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • Nisichawayasihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nisichawayasihk
 • Kūkŭm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kūkŭm [grandma]
 • Waapiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Waapiti
 • âhâsiw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ âhâsiw
 • Mahikhan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mahikhan
 • cîpayoskana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cîpayoskana
 • Nikon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Attawapiskat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Attawapiskat
 • Naberkistagon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Naberkistagon
 • têniki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ têniki
 • kinanaskomitin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinanaskomitin
 • âpihtawikosisân ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ âpihtawikosisân
 • ayamihcikew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayamihcikew
 • Ashenee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ashenee
 • ninâpêm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ninâpêm [my husband, my man, people]
 • nicâhkos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nicâhkos
 • mwâc kêkwân ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • iiyiyuuayimuwin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iiyiyuuayimuwin
 • Wemindji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wemindji
 • ouchimaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ouchimaw
 • iyiyuuschii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iyiyuuschii
 • ischii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ischii
 • iyiyuu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iyiyuu