ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • tatawaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tatawaw
 • pahkwêsikan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pahkwêsikan
 • Mosakahiken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mosakahiken
 • tawayihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawayihk [Hockey, centre]
 • piskwapoyow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • pihkwapoyow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • pakamiskatowak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • e-isi-wepahamakehk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-isi-wepahamakehk
 • e-isi-wepitahamawat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-isi-wepitahamawat
 • e-soskwatahikehk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-soskwatahikehk
 • soniskwatahikewin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soniskwatahikewin [Hockey]
 • micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • sohki-pakamiwepahwew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sohki-pakamiwepahwew
 • e-nohtepayihocik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-nohtepayihocik
 • ocipitewak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • ka-kaskicesisit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ka-kaskicesisit
 • papamiwepahikanis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • mecawakanis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • atihkwasiniy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atihkwasiniy [Hockey]
 • misihowinihk ohci e-peyakwapoyot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • kipahocowikamikos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipahocowikamikos [Hockey]
 • misihowin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihowin [Hockey, penalty]
 • misihow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misihow [Hockey, penalty]
 • kipahwaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipahwaw [Hockey, penalty]
 • akami-tipahikanihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akami-tipahikanihk
 • e-osami-nikanapoyot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-osami-nikanapoyot
 • tawisihkwahk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawisihkwahk
 • tawi-tipahikanihk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawi-tipahikanihk
 • misakame-wepahwew akami-tipahikan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • pihtokwahew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pihtokwahew
 • osihew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ osihew
 • kociw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kociw
 • nistwaw pihtokwewepahwew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nistwaw pihtokwewepahwew
 • nistwaw pihtokwahew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nistwaw pihtokwahew
 • nisto c-pihtokwahat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nisto c-pihtokwahat
 • onikanohtew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ onikanohtew
 • onikanapoyow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ onikanapoyow
 • e-maskamat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e-maskamat
 • kakwe-maskacihew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kakwe-maskacihew
 • napakiwanis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • okanawikapawiwak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ okanawikapawiwak
 • otaskanahk ka-metawecik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otaskanahk ka-metawecik
 • otahk ka-metawecik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otahk ka-metawecik
 • naway ka-metawecik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naway ka-metawecik
 • otawi-metawew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otawi-metawew
 • tawayihk ka-metawet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawayihk ka-metawet
 • peyakwapoyow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peyakwapoyow [Hockey phrase]