ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Kūkŭm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kūkŭm [grandma]
 • Waapiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Waapiti
 • âhâsiw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ âhâsiw
 • Mahikhan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mahikhan
 • cîpayoskana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cîpayoskana
 • Nikon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • Attawapiskat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Attawapiskat
 • Naberkistagon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Naberkistagon
 • têniki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ têniki
 • kinanaskomitin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinanaskomitin
 • âpihtawikosisân ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ âpihtawikosisân
 • ayamihcikew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayamihcikew
 • Ashenee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ashenee
 • ninâpêm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ninâpêm [my husband, my man, people]
 • ᐊᑎᒽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᑎᒽ
 • ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ
 • ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ
 • ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ
 • nicâhkos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nicâhkos
 • ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ
 • mwâc kêkwân ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • ᐃᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐃᔨᔫ ᐊᔨᒧᐎᓐ
 • iiyiyuuayimuwin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iiyiyuuayimuwin
 • Wemindji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wemindji
 • ouchimaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ouchimaw
 • iyiyuuschii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iyiyuuschii
 • ischii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ischii
 • iyiyuu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iyiyuu
 • ᑳᓇᑕ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑳᓇᑕ
 • ᐃᔨᔫᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐃᔨᔫᒡ
 • namôya nânitaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ namôya nânitaw [i am fine, no worries, all right, greeting response]
 • mitâtahtomitanaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mitâtahtomitanaw [one hundred, counting, Number, numerals]
 • kitastisak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kitastisak [your mitts, your mittens, clothing]
 • kipapakiwayân ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipapakiwayân [your shirt, clothing]
 • kitakisiy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kitakisiy [your intestine, body parts]