ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • zaggoom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaggoom
 • zaharu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaharu
 • zaithooni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaithooni
 • zaithooni gas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaithooni gas
 • zakham ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zakham
 • zamaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zamaan
 • zamaanee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zamaanee
 • zamaanvee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zamaanvee
 • zanjabeel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zanjabeel
 • zaraafaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaraafaa
 • zeenaiytherikurun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zeenaiytherikurun
 • zibu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zibu
 • zikuru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zikuru
 • zimmaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zimmaa
 • zimmaadhaaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zimmaadhaaru
 • ziney ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziney
 • ziraa-aa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziraa-aa
 • ziraa-athu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziraa-athu
 • ziyaaraiy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziyaaraiy
 • ziyaaraiykurun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziyaaraiykurun
 • zuhulu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuhulu
 • zuhurathu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuhurathu
 • zumurradhu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zumurradhu
 • zuvaabukurun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuvaabukurun
 • zuvaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuvaan
 • zuvaanaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuvaanaa
 • zuvaanun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuvaanun
 • zuvaari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuvaari
 • Shukriyyaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shukriyyaa
 • ދިވެހ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ދިވެހ [language name]
 • ge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ge [General Electric, ticker, alfabeto, svenska verb]
 • faru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faru
 • befalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ befalu
 • don miha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ don miha
 • madirige ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ madirige [mosquito net]
 • hunani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hunani
 • kuda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuda [horse, Animal]
 • mihaaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mihaaru
 • nama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nama [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake]
 • nang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nang [Lupang hinirang, Philippine national anthem]
 • kani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kani [animals, Japanese name for crab, Animal, names]
 • etere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ etere [sostantivo]
 • berufarai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ berufarai
 • gifili ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gifili
 • Dani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dani [names, Þjóðerni (no), nationalities (nouns), noun, nafnorð, þjóðerni, nationality, name, names in Hungarian, nombres de personas, first names, first name]
 • heo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heo [pig, Pork]
 • ma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • Ena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ena [female names, Skånska, Skåne, Scanian, Scania, there, soul, names, noms, noms propis, he]
 • mina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mina [female name, Cantanti, rzeczownik, noun, ~ przeciwczołgowa, kwaśna mina, anti tank mine, (exhibit) a long face/sour expression, she, names]
 • kale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kale [food, vegetables]

Phrases

 • As salam alai kum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ As salam alai kum [Other]