ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Shukriyyaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shukriyyaa
 • ދިވެހ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ދިވެހ [language name]
 • ge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ge [General Electric, ticker, alfabeto, svenska verb]
 • faru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faru
 • befalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ befalu
 • don miha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ don miha
 • madirige ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ madirige [mosquito net]
 • hunani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hunani
 • kuda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuda [horse, Animal]
 • mihaaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mihaaru
 • nama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nama [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake]
 • nang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nang [Lupang hinirang, Philippine national anthem]
 • kani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kani [animals, Japanese name for crab, Animal, names]
 • etere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ etere [sostantivo]
 • berufarai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ berufarai
 • gifili ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gifili
 • Dani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dani [names, Þjóðerni (no), nationalities (nouns), noun, nafnorð, þjóðerni, nationality, name, names in Hungarian, nombres de personas, first names, first name]
 • heo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heo [pig, Pork]
 • ma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • Ena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ena [female names, Skånska, Skåne, Scanian, Scania, there, soul, names, noms, noms propis, he]
 • mina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mina [female name, Cantanti, rzeczownik, noun, ~ przeciwczołgowa, kwaśna mina, anti tank mine, (exhibit) a long face/sour expression, she, names]
 • kale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kale [food, vegetables]
 • shukuria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shukuria [thanks]
 • noo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noo [forehead, NO]
 • aa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aa [conjunction, now, Scrabble words, yes, geology, rock, adjective, all, eei wwwawzq awqawwqqqw is au]
 • enge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enge [OK]
 • barabah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barabah
 • vara gada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vara gada [im fine]
 • haalu kihine? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haalu kihine?
 • fahung badaluvang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fahung badaluvang
 • vale kumu salam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vale kumu salam
 • Ooredoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ooredoo
 • Dhiraagu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dhiraagu
 • fahana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fahana
 • Kaafu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaafu
 • Abdulla Yameen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abdulla Yameen
 • Ibrahim Nishwan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ibrahim Nishwan [athlete, Maldivian swimmer]
 • Aminath Shajan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aminath Shajan [athlete, Maldivian swimmer]
 • ސައި ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ސައި
 • Ari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ari [first names, acre, BTS Station, Indonesian, name, male, abeja, first name, verb, bee, Bangkok, football player]
 • ރުފިޔާ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ރުފިޔާ
 • ލަކްޝަދީބު ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ލަކްޝަދީބު
 • Divehi Raajje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Divehi Raajje
 • Maldives ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maldives [country, països, Countries of the World]
 • rufiyaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rufiyaa [currencies, Maldives]
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ
 • ޕޯޗުގަލް ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ޕޯޗުގަލް [Portugal]
 • ނިޝާން ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ނިޝާން
 • ދިދަ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ދިދަ [flag]
 • މެދުމިން ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ މެދުމިން

Phrases