ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ɣeɖuɖu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɣeɖuɖu
 • waakye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ waakye
 • Bella Bellow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bella Bellow [music]
 • شاكال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شاكال
 • Laregbengue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Laregbengue
 • enyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enyi [Friend, kasahorow]
 • no ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ no [negative, adjective, interjection, adverb, verbum platinum]
 • Ganvié ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ganvié [Benin]
 • Akodessewa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akodessewa [voodoo market]
 • dqdqdq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dqdqdq
 • mu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mu [greek alphabet, letter, Scrabble words, zaimek, pronoun, on, he, podaje ~ gazetę, He/she is handing him a newspaper, microgram, surname]
 • hhesed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hhesed
 • kú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Danae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Danae [mitologia, Greek mythology, mythologie, Griekenland]
 • avu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avu [abuelo, grandfather, dog]
 • akakpo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akakpo
 • venounye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ venounye
 • ₵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [符號, 錢符號, 貨幣符號, 加納塞地, currency, currency symbol, currency unit, акча, money]
 • hailemariam desalegn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hailemariam desalegn
 • Ndor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndor
 • Ndii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndii
 • amegãxi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amegãxi
 • Togo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Togo [Länder, Staaten, countries, Países, nazioni, főnév, noun, ország, state, geographical name, Countries of the World, països]
 • Ghana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ghana [Länder, Staaten, countries, nazioni, noun, nation, geographical name, Countries of the World, països, place names, noms de lloc, toponímia, pays]
 • Otuam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Otuam [Ghana]
 • vene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vene [vein]
 • glossai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glossai
 • Biblia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Biblia [főnév, religion, noun, religião]
 • tsi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsi [water]
 • tó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [noun, főnév, tuo, tua]
 • sue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sue [female names, piçûk, name, sua]
 • wò ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [tu]
 • Kofi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kofi [coffee]
 • ƒle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ƒle [kirîn]
 • tró ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tró [twist]
 • tíá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tíá
 • dzaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dzaa
 • ɖé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɖé
 • kampé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kampé
 • Etse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Etse
 • flawasia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ flawasia [kulînk]
 • Atchanvé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Atchanvé
 • lolo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lolo [argo, Red, nyelv, language, caverna, surname]
 • Didi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Didi [Seleção Brasileira de Futebol]
 • fá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • kɔ́ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kɔ́
 • kpu̍i ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kpu̍i
 • ẽ́ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ẽ́
 • bɔɔ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bɔɔ
 • xɔ dzo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xɔ dzo