ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ewe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ewe
 • Europa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Europa
 • India ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ India
 • Taiwan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taiwan
 • ɣeɖuɖu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɣeɖuɖu
 • waakye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ waakye
 • Bella Bellow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bella Bellow
 • شاكال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شاكال
 • Laregbengue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Laregbengue
 • enyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enyi
 • no ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ no
 • Ganvié ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ganvié
 • Akodessewa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akodessewa
 • dqdqdq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dqdqdq
 • mu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mu
 • hhesed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hhesed
 • kú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Danae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Danae
 • avu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avu
 • akakpo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akakpo
 • venounye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ venounye
 • ₵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • hailemariam desalegn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hailemariam desalegn
 • Ndor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndor
 • Ndii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndii
 • amegãxi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amegãxi
 • Togo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Togo
 • Ghana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ghana
 • Otuam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Otuam
 • vene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vene
 • glossai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glossai
 • Biblia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Biblia
 • tsi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsi
 • tó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • sue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sue
 • wò ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Kofi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kofi
 • ƒle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ƒle
 • tró ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tró
 • tíá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tíá
 • dzaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dzaa
 • ɖé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɖé
 • kampé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kampé
 • Etse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Etse
 • flawasia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ flawasia
 • Atchanvé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Atchanvé
 • lolo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lolo
 • Didi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Didi
 • fá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • kɔ́ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kɔ́