ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Cristina Brondo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cristina Brondo [actress]
 • peritación ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peritación
 • Empieza ya. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Empieza ya.
 • Uni-President 7-Eleven Lions ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uni-President 7-Eleven Lions
 • Murray ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Murray [surnames, male first name, surname]
 • Ramón y Cajal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ramón y Cajal
 • quuero ir al cine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ quuero ir al cine
 • telefoneé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ telefoneé
 • Zakinthos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zakinthos [greek island]
 • masáis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masáis
 • Hapsburgs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hapsburgs
 • ni michi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ni michi [peru]
 • serberbia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ serberbia
 • Coupage ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Coupage
 • perloide ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ perloide
 • raigal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raigal
 • room ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ room
 • Juan Antonio Reig Pla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Juan Antonio Reig Pla
 • atebrina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atebrina
 • pull ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pull [verb, clothes, underwear, Animal, pull, pulley, tool, wool, toll, baby-doll, backroll, droll]
 • Belcalis Marlenis Almánzar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Belcalis Marlenis Almánzar
 • Pedro Ricardo Barreto Jimeno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pedro Ricardo Barreto Jimeno
 • laraha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laraha
 • Jyutping ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jyutping [拼音, 拼音(ping3 jam1), Romanization, 中文拼音, Chinese Romanization, 粵語拼音, Cantonese Romanization, 學習中文, Learning Chinese Language, Cantonese, Chinese, Jyutping, jyut6 ping3]
 • Vieques ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vieques
 • contráriis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ contráriis
 • acolitado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ acolitado
 • acogombrar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ acogombrar
 • Caujaritos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Caujaritos
 • socavone ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ socavone
 • Ausubel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ausubel
 • CHOLLETTE ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ CHOLLETTE
 • provecto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ provecto
 • Julio César Grassi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Julio César Grassi
 • aciar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aciar
 • acolhua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ acolhua
 • acogombradura ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ acogombradura
 • aclla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aclla
 • aciemar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aciemar
 • Posnania ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Posnania [cities, geography, ciudad, polish]
 • Propiñán de Melyor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Propiñán de Melyor
 • acertajo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ acertajo
 • money ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ money
 • ceta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ceta
 • Virgen de Suyapa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Virgen de Suyapa
 • Amapala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amapala [municipality in honduras]
 • Yulin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yulin
 • Bracho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bracho
 • jangear ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jangear
 • Ignasi Vila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ignasi Vila

Phrases