ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • proporcioné ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proporcioné
 • proporcionaré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proporcionaré
 • desaba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ desaba
 • náufragos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ náufragos
 • las Perseidas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ las Perseidas [constelaciones]
 • Oops! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oops! [exclamation, speech, mistake, accident, colloquialism]
 • cheesecake ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cheesecake [same in Spanish as in English]
 • Moise Kean ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Moise Kean [football player]
 • eunucos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eunucos
 • Rugeles ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rugeles
 • desfajado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ desfajado
 • Marco Común Europeo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Marco Común Europeo
 • timol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ timol [química]
 • Puchades ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Puchades
 • Turlo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Turlo
 • Víctor Manuel Ánchel Estebas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Víctor Manuel Ánchel Estebas
 • Varcárcel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Varcárcel
 • Multiétnica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Multiétnica
 • emfermedad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emfermedad
 • barreduras ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barreduras
 • herbosos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ herbosos
 • exitado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ exitado
 • Triacastela ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Triacastela [municipio, España]
 • Kevin Gameiro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kevin Gameiro [football player]
 • canotier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ canotier [Variation on a theme, hats, ropa]
 • mixolidio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mixolidio
 • Pijuayal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pijuayal [Place in Peru]
 • Marc Cucurella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Marc Cucurella [football player]
 • paclitaxel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paclitaxel [Krebsarznei, chemotherapy medication, cancer treatment]
 • podiater ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ podiater
 • xopá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xopá
 • office ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ office [noun, chicken]
 • latine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ latine [adjectif]
 • antoine destutt de tracy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ antoine destutt de tracy
 • SIGNIOR ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ SIGNIOR
 • Quaoar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quaoar [space, planet, astronomy]
 • panuda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ panuda
 • panudos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ panudos
 • paniculada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniculada
 • paniculados ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniculados
 • paniculado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniculado
 • paniegos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniegos
 • paniaguadas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniaguadas
 • paniaguados ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniaguados
 • amalayare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amalayare
 • amalayásemos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amalayásemos
 • amalayase ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amalayase
 • amalayarais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amalayarais
 • amalayemos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amalayemos
 • amalayéis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amalayéis

Phrases