ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Matías Vernengo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Matías Vernengo
 • Alguien va a ir a la fiesta de x ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alguien va a ir a la fiesta de x
 • Mais perto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mais perto
 • desvivirse por salir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ desvivirse por salir
 • pasar tiempo juntos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pasar tiempo juntos
 • le tiene enchufe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ le tiene enchufe
 • descolgar el teléfono ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ descolgar el teléfono [Palabras y frases de conversaciones]
 • ser un lameculos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ser un lameculos
 • mala intención ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mala intención
 • derritir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ derritir [verbos]
 • No quiero arruinarlo. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ No quiero arruinarlo.
 • Gracias por enviármelos. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gracias por enviármelos. [Palabras y frases de conversaciones]
 • hello ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs]
 • Frankenstein ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Frankenstein [fictional characters, fictional character names, Mary Shelley, gothic, 19C, novel, novela, personaje, monstruo]
 • Seifart ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seifart
 • Juilipan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Juilipan
 • Ifni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ifni [morocco]
 • Viengsay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viengsay
 • Maysam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maysam
 • mortitx ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mortitx
 • Oona ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oona [forenames, Female]
 • Geraldo Alckmin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Geraldo Alckmin [Politicians of Brazil]
 • Jair Bolsonaro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jair Bolsonaro [Bolsonaro, Palabras y frases de artículos de prensa]
 • Lucas Matthysse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lucas Matthysse [boxer]
 • pufs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pufs
 • roulotte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ roulotte [veicoli]
 • autoinfligado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ autoinfligado [Palabras y frases de conversaciones]
 • uno podría usarlo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uno podría usarlo [Palabras y frases de conversaciones]
 • puede encontrarse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puede encontrarse [Palabras y frases de conversaciones]
 • Frank Camallerys ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Frank Camallerys [Cuban Vlogger]
 • Quizás podrías ... ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quizás podrías ... [Palabras y frases de conversaciones]
 • vendiéndoos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vendiéndoos
 • glioxisomas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glioxisomas [biología]
 • glioxisoma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glioxisoma [biología]
 • antitrinitario ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ antitrinitario [aggettivo]
 • antihidrópicas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ antihidrópicas
 • antihidrópica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ antihidrópica
 • antihidrópicos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ antihidrópicos
 • ¡Que entre Katniss! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ¡Que entre Katniss!
 • Eulalia Tamarit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eulalia Tamarit
 • Bauxauli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bauxauli [apellido español]
 • Cleuluis Rondon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cleuluis Rondon [baseball]
 • ayacahuite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayacahuite
 • yoquepierdistas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yoquepierdistas
 • sicoanalíticos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sicoanalíticos
 • sicogénicas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sicogénicas
 • sicogénico ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sicogénico
 • sicométricas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sicométricas
 • sicométrica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sicométrica
 • sicométricos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sicométricos

Phrases