ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Vilaflor de Chasna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vilaflor de Chasna
 • Natasha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Natasha
 • plafond ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ plafond [french, architecture, interior, decoration, cathedral]
 • soltaron ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soltaron
 • fuego graneado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fuego graneado [drumfire]
 • lambido ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lambido
 • faculto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faculto
 • encuevado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ encuevado
 • Vecera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vecera [names, flowers, flors, flowers - pyrenean, flors del Pirineu, botany, botànica]
 • vastaguera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vastaguera
 • vasoconstrictor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vasoconstrictor
 • avisaren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisaren
 • avisareis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisareis
 • avisáremos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisáremos
 • avisares ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisares
 • avisare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisare
 • avisás ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisás
 • avisá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avisá
 • untados ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untados
 • untadas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untadas
 • untaren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaren
 • untareis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untareis
 • untáremos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untáremos
 • untares ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untares
 • untare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untare
 • unten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unten
 • untéis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untéis
 • untemos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untemos
 • untes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untes
 • untasen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untasen
 • untaseis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaseis
 • untásemos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untásemos
 • untases ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untases
 • untase ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untase
 • untaran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaran
 • untarais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untarais
 • untáramos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untáramos
 • untaras ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaras
 • untara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untara
 • untarían ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untarían
 • untaríais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaríais
 • untaríamos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaríamos
 • untarías ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untarías
 • untad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untad
 • untá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untá
 • untaría ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaría
 • untarán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untarán
 • untaréis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaréis
 • untaremos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untaremos
 • untará ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ untará

Phrases