ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • eeldada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eeldada
 • klub ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ klub
 • klubiga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ klubiga
 • esindama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ esindama
 • esindatud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ esindatud
 • tase ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tase
 • tasemel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tasemel
 • kõrgeimal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kõrgeimal
 • klubijalgpall ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ klubijalgpall
 • klubijalgpalli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ klubijalgpalli
 • Madrid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Madrid
 • Madridiga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Madridiga
 • Manchesteri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Manchesteri
 • londoni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ londoni
 • Riigi Teataja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Riigi Teataja
 • iminsezlek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iminsezlek
 • öyrätep ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ öyrätep
 • Neel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neel
 • trautalitada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trautalitada
 • Tõnismägi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tõnismägi
 • Wiedemann ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wiedemann
 • Näeme peagi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Näeme peagi
 • Ööbiku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ööbiku
 • ühisvara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ühisvara
 • Georg Lurich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Georg Lurich
 • Dionysos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dionysos
 • Deniss ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Deniss
 • hool ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hool
 • kert ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kert
 • gert ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gert
 • Jüve ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jüve
 • Tiidrik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tiidrik
 • Thiele ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Thiele
 • Hansson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hansson
 • Hansen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hansen
 • Rosenthal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rosenthal
 • Frey ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Frey
 • Aunapu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aunapu
 • Ahrens ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ahrens
 • Lisa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lisa
 • Bartosik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bartosik
 • Richard Kevin Rabeler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Richard Kevin Rabeler
 • valuutakorv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ valuutakorv
 • Rapiir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rapiir
 • väärtustatus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ väärtustatus
 • Intellekt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Intellekt
 • Russalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Russalu
 • tõrjutus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tõrjutus
 • enese ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enese
 • naiste ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naiste