ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • تنبیه کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تنبیه کردن
 • وصله کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ وصله کردن [verb]
 • پوست کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پوست کردن
 • همراهی کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ همراهی کردن [vèrb]
 • امکان دادن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ امکان دادن [verb]
 • پیکرشان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پیکرشان
 • بیفزایید ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بیفزایید
 • صرف کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ صرف کردن [verb]
 • حذف کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حذف کردن
 • جامعه شناسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جامعه شناسی
 • به خاطر این ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ به خاطر این
 • سنکرون شدن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سنکرون شدن [synchronized]
 • سوخت گذاری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سوخت گذاری
 • همذات پنداری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ همذات پنداری
 • رندی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رندی
 • ابواحیحه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابواحیحه
 • شیرکی‌پیچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شیرکی‌پیچ
 • سوماک رندی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سوماک رندی
 • خفیر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خفیر
 • ملوّنه ی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ملوّنه ی
 • سَوک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سَوک
 • کپنک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کپنک
 • مُلهَم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مُلهَم
 • بنی عدی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بنی عدی
 • بنی_زهره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بنی_زهره
 • عقایدش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عقایدش
 • ببرد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ببرد
 • بپرستد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بپرستد
 • معتل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ معتل
 • گروکشی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گروکشی
 • بیماری دو قطبی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بیماری دو قطبی
 • بکشم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بکشم
 • تورو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تورو
 • نوبته ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نوبته
 • جبل‌الصارق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جبل‌الصارق
 • Rabia al Adawiya Al Qadsiyya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rabia al Adawiya Al Qadsiyya
 • دقیقت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دقیقت
 • داست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ داست
 • ‌جنگد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ‌جنگد
 • مذهبت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مذهبت
 • Huault ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huault
 • سرتم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سرتم
 • برجیدن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ برجیدن
 • انبیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ انبیل
 • جادوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جادوی
 • کادوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کادوی
 • هلمت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هلمت
 • ریای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ریای
 • ضیح ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ضیح
 • تاسفی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تاسفی

Phrases

 • مجبول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مجبول [Other]
 • فصاحت کلام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فصاحت کلام [Everyday Phrases]
 • قعیقعان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قعیقعان [Directions & Location]
 • عشق کوره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عشق کوره [Everyday Phrases]
 • كم پيدایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كم پيدایی [Everyday Phrases]
 • معیر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ معیر [Other]
 • سربلندی قلبش بود ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سربلندی قلبش بود [Everyday Phrases]
 • مهرالسنه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • بیمرستاه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بیمرستاه [Other]
 • پندر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پندر [Directions & Location]
 • زا ہر جندل گماں بر دند عود ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • باطنش امد محیط ہفت چرخ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • دست ہر نااہل بیماری کند ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • آدارایل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آدارایل [Other]