ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • سپرده‌ایم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سپرده‌ایم
 • ستانده‌اند ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ستانده‌اند
 • شائول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شائول
 • اَجاج ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اَجاج
 • اموالشان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اموالشان
 • همند ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ همند
 • وحدت‌نظر  ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ وحدت‌نظر 
 • حکومتهای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حکومتهای
 • واگذار کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ واگذار کردن
 • هم قیمت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هم قیمت
 • پیراهنمون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پیراهنمون
 • نواحی شهوت‌خیز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نواحی شهوت‌خیز [sex, body, physiology, sexuality]
 • اوکرایم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوکرایم
 • دیرزمانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دیرزمانی
 • مستعد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مستعد [صفت, adjective]
 • نمی‌شناسد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نمی‌شناسد
 • حکیم‌ترین،‏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حکیم‌ترین،‏
 • درّه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ درّه
 • پله های اضطراری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پله های اضطراری
 • قضیب‌لیسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قضیب‌لیسی [sex acts, sex]
 • آموزشکده ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آموزشکده
 • بی رو دربایستی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بی رو دربایستی
 • سوگیری شناختی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سوگیری شناختی [cognitive bias]
 • چند همسری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چند همسری
 • مایه تعجب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مایه تعجب
 • فرافکنی کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فرافکنی کردن
 • دستاویز سیاسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دستاویز سیاسی
 • چه رسد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چه رسد
 • مقررات منع آمد و رفت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مقررات منع آمد و رفت [Curfew]
 • عاملا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عاملا
 • عنصر قانونی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عنصر قانونی
 • عنصر معنوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عنصر معنوی
 • عنصر مادی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ عنصر مادی
 • شهادت دروغ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شهادت دروغ
 • مجازات اخروی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مجازات اخروی
 • ترک عملی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ترک عملی
 • واق واق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ واق واق
 • واق واق کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ واق واق کردن
 • پیش خدمت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پیش خدمت
 • نتوانسته ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نتوانسته
 • تجزیه کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تجزیه کردن
 • تجزیه شدن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تجزیه شدن
 • آسورا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آسورا
 • رفتامد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رفتامد
 • ادنیات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ادنیات
 • نکایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نکایی
 • دفش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دفش
 • گَنده ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گَنده
 • چَرخُشت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چَرخُشت
 • فی‌هاحیروت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فی‌هاحیروت

Phrases

 • چه فرقی داره? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چه فرقی داره? [Other]
 • سبک تره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سبک تره [Other]
 • از هر دو بهتره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ از هر دو بهتره [Other]
 • در دام افتاده شدن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ در دام افتاده شدن [Other]
 • بر چیزی پافشاری کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بر چیزی پافشاری کردن [Other]
 • فرود اضطراری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فرود اضطراری [Travel]
 • من درد آن کودک بی‌گناه را در نگاهش می خو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ من درد آن کودک بی‌گناه را در نگاهش می خو [Everyday Phrases]
 • امروز چند شنبه است؟ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ امروز چند شنبه است؟ [Everyday Phrases]
 • امروز چند شنبست؟ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ امروز چند شنبست؟ [Everyday Phrases]
 • کانبرا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کانبرا [Other]
 • سئحراما ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سئحراما [Other]
 • ادتمپل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ادتمپل [Other]
 • رشاشه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رشاشه [Other]
 • ایونیا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ایونیا [Other]
 • پارمنیدس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پارمنیدس [Title]
 • ماکیاولست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ماکیاولست [Other]
 • بیناب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بیناب [Scientific/Medical terms]
 • آیزایا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آیزایا [Other]
 • کولسوم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کولسوم [Title]
 • روک چطور? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ روک چطور? [Other]
 • مقارنات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مقارنات [Other]
 • چگلی وار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چگلی وار [Other]
 • مقیوم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مقیوم [Other]
 • مستاجره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مستاجره [Other]
 • Hyozide ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hyozide [Other]
 • میکسدزون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ میکسدزون [Directions & Location]
 • سختو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سختو [Other]
 • اوریاد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوریاد [Everyday Phrases]
 • مجبول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مجبول [Other]
 • قعیقعان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قعیقعان [Directions & Location]
 • بیمرستاه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بیمرستاه [Other]
 • پندر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پندر [Directions & Location]
 • زا ہر جندل گماں بر دند عود ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • باطنش امد محیط ہفت چرخ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • دست ہر نااہل بیماری کند ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • آدارایل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آدارایل [Other]