ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • اهوراها ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اهوراها
 • زروانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زروانی [آیین ایرانی]
 • گویجه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گویجه [گویچه]
 • لقطه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لقطه
 • فیلیپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فیلیپ
 • می‌ساخت. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ می‌ساخت.
 • گروگانگیری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گروگانگیری
 • نزدیک‌تر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نزدیک‌تر
 • دانشآموز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دانشآموز
 • ابراز سپاسی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ابراز سپاسی
 • کودک کشی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کودک کشی
 • موصی‌له ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ موصی‌له [حقوقی]
 • کورساکوف ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کورساکوف [سندرم, پزشکی]
 • هرپس سیمپلکس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هرپس سیمپلکس [ویروس, پزشکی, virus]
 • ملاء ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ملاء
 • ترگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ترگ
 • جمع‌وند ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جمع‌وند
 • ترومبوسیتوپنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ترومبوسیتوپنی [پزشکی]
 • هادس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هادس
 • دبی فورد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دبی فورد [نویسنده]
 • هوشمست ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هوشمست
 • مکره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مکره
 • میوجه ام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ میوجه ام
 • لولوبیان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لولوبیان [ل،و،ل،و،ب،ی،ا،ن]
 • actient ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ actient
 • جرج کرزن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جرج کرزن [سیاستمدار/Politician, بریتانیایی]
 • درماتیت سبوروئیک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ درماتیت سبوروئیک [پزشکی]
 • کتوکونازول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کتوکونازول [شامپو]
 • مرقس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مرقس [از حواریان مسیح]
 • سمره بن جندب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سمره بن جندب [اسلام]
 • رجس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رجس [عربی]
 • تبذیر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تبذیر [عربی]
 • بغی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بغی [بغی]
 • چذد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چذد
 • کلئیستِنِس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کلئیستِنِس
 • حفیره ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حفیره [مغاک،گودال،فاصله ی حفر شده ی میا]
 • هلیه بسیطه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هلیه بسیطه
 • ایمی پردی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ایمی پردی [ورزشکار, هنرپیشه, سخنران انگیزشی]
 • نبوکدنَصَر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نبوکدنَصَر
 • سلوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سلوی
 • استر و مردخای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ استر و مردخای
 • دارن شان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دارن شان [نویسنده/ writer]
 • کهمرده ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کهمرده
 • سومو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سومو [ورزش/Sport, ژاپن]
 • خفک کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خفک کردن
 • رهتام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رهتام
 • Younan Nowzaradan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Younan Nowzaradan
 • ویلیم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ویلیم
 • منخارا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ منخارا
 • برچه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ برچه

Phrases