ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • kasinot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kasinot [noun]
 • Pekka August Lauren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pekka August Lauren [pathologist]
 • hypovolemia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hypovolemia [noun, medical terms, hematology]
 • RynnäkköKivääri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ RynnäkköKivääri [ase]
 • Vierre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vierre [Belgium, rivers]
 • hymyillen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hymyillen
 • säleinä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ säleinä
 • nappaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nappaa
 • koirien ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koirien
 • leikkiin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leikkiin
 • heittäytyy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heittäytyy
 • riemastua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ riemastua [verbit]
 • riemastuvat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ riemastuvat
 • tupaantulijaiset ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tupaantulijaiset
 • Jali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jali [names]
 • kämppäkaveri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kämppäkaveri
 • verkkomeloni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ verkkomeloni
 • vihreät pavut ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vihreät pavut
 • Poimittaislinja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Poimittaislinja [Harry Potter, Knight Bus]
 • Miranda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Miranda [female names, Shakespearean characters, Tempest, 1611, Brazilian footballer, Brazilian football player]
 • jamssi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jamssi
 • Saharan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Saharan [Invånarnamn, genetiivi]
 • ajopuu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ajopuu
 • aivokäyrä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aivokäyrä
 • kipinöidä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kipinöidä [verbit]
 • Valakia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Valakia [romania]
 • stuoli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stuoli
 • 102 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 102 [Number]
 • hektinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hektinen [adjektiivi]
 • tuluskukkaro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuluskukkaro
 • kermankuorinta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kermankuorinta
 • virityskuva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ virityskuva
 • rehulato ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rehulato
 • kuopiminen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuopiminen
 • keruuarkisto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ keruuarkisto
 • liinavaate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liinavaate
 • rovasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rovasti
 • nälättää ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nälättää [verbit]
 • riivintä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ riivintä
 • rukkanen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rukkanen
 • rahapaino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rahapaino
 • Veitsiluoto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Veitsiluoto
 • orastus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ orastus
 • reunaviiva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reunaviiva
 • sopuisa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sopuisa [adjektiivi]
 • kaltoin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaltoin
 • tokkopa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tokkopa
 • JYSK ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ JYSK [retail chain, household goods]
 • hikoilu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hikoilu
 • 52 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 52 [اعداد, عدد, Number, piecdesmit divi]

Phrases