ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • viettelijä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ viettelijä
 • vietellä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vietellä
 • pukukoppi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pukukoppi
 • leuhkasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leuhkasti
 • silmäillä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ silmäillä
 • kahvilat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kahvilat
 • ravintolat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ravintolat
 • myymälät ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ myymälät
 • nuoleskella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nuoleskella
 • nuoleskelija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nuoleskelija
 • temppelit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ temppelit
 • linnat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ linnat
 • palatsit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palatsit
 • aamunvirkku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aamunvirkku
 • illanvirkku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ illanvirkku
 • työmyyrä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ työmyyrä
 • puistot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puistot
 • teatterit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ teatterit
 • stadionit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stadionit
 • stadioni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stadioni
 • satamat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ satamat
 • Merle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Merle [Nimed]
 • huonokuntoinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ huonokuntoinen
 • Kyllikki Solanterä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kyllikki Solanterä [suomalainen, laulaja]
 • hallintosihteeri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hallintosihteeri [work]
 • käräjänotaari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ käräjänotaari
 • velkomus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ velkomus
 • vekseli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vekseli
 • prokuristi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prokuristi
 • oikeusteitse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oikeusteitse
 • teitse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ teitse
 • postitse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ postitse
 • havista ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ havista
 • divaani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ divaani
 • liaani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liaani
 • saivarrella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saivarrella
 • polanteet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ polanteet
 • risiiniöljy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ risiiniöljy
 • riipaista ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ riipaista
 • taloussuhdanne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taloussuhdanne
 • käytänne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ käytänne
 • malline ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ malline [html]
 • korvamerkitty ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ korvamerkitty
 • tubettaja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tubettaja [youtuber]
 • tubettaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tubettaa [youtube]
 • purjehdinta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ purjehdinta [sailing]
 • kaulimella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaulimella [baking]
 • Pannonia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pannonia [Pannonia]
 • adsukipapu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adsukipapu [food (Finnish)]
 • adventismi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adventismi

Phrases

 • Kaulauskone on leipurin työväline ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaulauskone on leipurin työväline [Other]
 • salainen pahe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salainen pahe [Flirting]