ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Neva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neva [river name, river, Russia]
 • suikertava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suikertava
 • kuudeskymmenesneljäsosanuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuudeskymmenesneljäsosanuotti [music]
 • kolmaskymmeneskahdesosanuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kolmaskymmeneskahdesosanuotti [music]
 • kuudestoistaosanuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuudestoistaosanuotti [music]
 • kahdeksasosanuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kahdeksasosanuotti [music]
 • neljäsosanuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neljäsosanuotti [music]
 • puolinuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puolinuotti [music]
 • kokonuotti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kokonuotti [music]
 • kuudestoistaosatauko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuudestoistaosatauko [music]
 • kahdeksasosatauko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kahdeksasosatauko [music]
 • neljäsosatauko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neljäsosatauko [music]
 • puolitauko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puolitauko [music]
 • kokotauko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kokotauko [music]
 • kesemmällä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kesemmällä
 • Jeriko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jeriko [Geografiskt namn]
 • Tora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tora [animals, flicknamn, förnamn, egennamn]
 • Pikakaurahiutale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pikakaurahiutale
 • ei ikinä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ei ikinä
 • toukokou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toukokou
 • veljiä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ veljiä
 • raiteelle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raiteelle
 • Kari Tykkyläinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kari Tykkyläinen [sculptor]
 • malva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ malva [flowers, flors, botany, botànica, flowers - pyrenean, flors del Pirineu]
 • SEMMA ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ SEMMA [Acronym]
 • hannunvaakuna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hannunvaakuna [symbol]
 • stella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stella [surnames, astronomy, female first name, brand names, sostantivo, flicknamn, förnamn, egennamn, first name, nomi di persona, araldica]
 • Sebastian Aho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sebastian Aho [Finnish ice hockey players]
 • kandi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kandi [again]
 • sorri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sorri [sukunimi]
 • Aladdin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aladdin [keresztnevek, names, Arabian Nights, magic]
 • salin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salin [first names, noun]
 • seta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seta [falsi amici Spagnolo, sweater, vila en Occitània, lgbt]
 • kokka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kokka [Animal, substantiivi]
 • kuorettua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuorettua [verbi]
 • Celia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Celia [first names, Female]
 • evo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ evo [Australia Slang, food and drink Catalan food, gastronomia catalana, restaurant, kylä]
 • Kim Floor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kim Floor
 • kotva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kotva
 • kutri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kutri [vagina]
 • Sauron ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sauron [movies, Lord of the Rings, fictional characters, The hobbit, Tolkien]
 • Leka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Leka [ilands, norway, ilands in Norway, verb, substantiivi]
 • Hagar Olsson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hagar Olsson
 • Eino Friberg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eino Friberg
 • Svinhufvud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Svinhufvud
 • Bobi Sivén ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bobi Sivén
 • huuhta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ huuhta [farming technique]
 • Mombasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mombasa [Mombasa]
 • pH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pH [aquarium, pH, 理科, alphabet]
 • Liukkoinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Liukkoinen