ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Ötzi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ötzi [ancient man]
 • matopeli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matopeli [substantiivi]
 • kukaties ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kukaties [adverbi]
 • aatteessaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aatteessaan
 • naurunpuuska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naurunpuuska
 • lähetellä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lähetellä
 • lähetin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lähetin
 • lähdekoodi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lähdekoodi
 • lähtevä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lähtevä
 • lauleskella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lauleskella
 • istukka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ istukka
 • jälki-istunto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jälki-istunto
 • nouseminen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nouseminen
 • selvemmin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ selvemmin
 • sanatarkasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sanatarkasti
 • tukemana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tukemana
 • kehittynyt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kehittynyt
 • piirteitä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piirteitä
 • määrällinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ määrällinen
 • kulttuurivaihdossa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kulttuurivaihdossa
 • kirjallisuudessa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kirjallisuudessa
 • opittava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opittava
 • Lidl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lidl [supermarket, shops, company, shopping]
 • gerundi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gerundi [gramàtica, grammar]
 • kissitellä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kissitellä [verbi]
 • Fado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fado [fado, música, mariza, amália rodrigues, music]
 • Ghana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ghana [Länder, Staaten, countries, nazioni, noun, nation, geographical name, Countries of the World, països, place names, noms de lloc, toponímia, pays]
 • diureetti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ diureetti
 • Shawn Huff ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shawn Huff [basketball player]
 • Gerald Lee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gerald Lee [basketball player]
 • Georg Schnéevoigt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Georg Schnéevoigt
 • Camilla Richardsson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Camilla Richardsson [athlete]
 • Peter Franzén ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Peter Franzén
 • sirrillään ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sirrillään
 • myky ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ myky [food]
 • justeeri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ justeeri
 • lomalaudoitus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lomalaudoitus
 • vipattava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vipattava
 • peräkkäin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peräkkäin
 • aaveet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aaveet
 • peräkanaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peräkanaa
 • parisenkymmentä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ parisenkymmentä
 • herkeämättä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ herkeämättä
 • lajiteltu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lajiteltu
 • alkajaispidot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alkajaispidot
 • seremonia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seremonia
 • avautuva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avautuva
 • marmoriportaikko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ marmoriportaikko
 • koululaiset ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koululaiset
 • mustahiuksinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mustahiuksinen

Phrases