ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • elio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ elio [mitologia, sostantivo, chemical element, nomi di persona]
 • Urheiluliitto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Urheiluliitto
 • eläintiede ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eläintiede
 • litosfääri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ litosfääri
 • melankolikko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ melankolikko
 • majolika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ majolika [noun, svenska substantiv]
 • Anne Pohtamo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anne Pohtamo [Miss Suomi]
 • jokirapu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jokirapu
 • merirapu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ merirapu
 • eteerinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eteerinen [adjektiivi]
 • lierot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lierot
 • ymmärtää ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ymmärtää [verbit]
 • yrittää ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yrittää [verbi]
 • miekkakala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miekkakala

Phrases

 • eikö niin? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eikö niin? [Everyday Phrases]
 • vaihdetaan englantiin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vaihdetaan englantiin [Everyday Phrases]
 • toukokuun alussa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toukokuun alussa [Other]
 • painettu sana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ painettu sana [Other]