ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • kuinka niin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuinka niin
 • kuinka ikävää ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuinka ikävää
 • kuinka sanotaan...englanniksi? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuinka sanotaan...englanniksi?
 • laborantti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laborantti
 • IT-tukihenkilö ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ IT-tukihenkilö
 • katsoa televisiota ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ katsoa televisiota
 • he laulavat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ he laulavat
 • me seisomme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ me seisomme
 • hän sanoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hän sanoo
 • minä istun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ minä istun
 • maksat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maksat
 • Katsot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Katsot
 • Nauravat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nauravat
 • kielentutkimus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kielentutkimus
 • ETYK ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ETYK
 • Yrkkö ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yrkkö
 • puukkasaha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puukkasaha
 • Suleiman Frangieh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suleiman Frangieh
 • hiettää ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hiettää
 • piipata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piipata
 • illanvirkku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ illanvirkku
 • paineilmanaulain ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paineilmanaulain
 • un poissard ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ un poissard
 • Portugalia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Portugalia [countries, państwo, Europa, geografia]
 • Berliinistä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Berliinistä
 • Rasmus Schüller ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rasmus Schüller
 • Robert Taylor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Robert Taylor [cricket]
 • Daniel Michael O'Shaughnessy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daniel Michael O'Shaughnessy
 • Lukas Hradecký ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lukas Hradecký
 • Lukáš Hrádecký ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lukáš Hrádecký
 • kahdeksän ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kahdeksän
 • kahvikeitin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kahvikeitin
 • Lusikkaleivat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lusikkaleivat
 • Suojeluskuntain Ylieskunnen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suojeluskuntain Ylieskunnen
 • epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän