ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

  • tekstinjälkeinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tekstinjälkeinen
  • tekstinjälkeisestä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tekstinjälkeisestä
  • Alex ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alex [female/male, names]

Phrases