ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • hiutaleet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hiutaleet
 • Melun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Melun [toponyms, commune française, Seine-et-Marne]
 • mitella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mitella [första hjälpen]
 • neofobia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neofobia [fobie, sostantivo, neophobia, psychology]
 • draperia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ draperia [drapery, art]
 • virat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ virat [supinum]
 • tukisubstantiivi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tukisubstantiivi
 • Esko Pajamies ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Esko Pajamies [architect]
 • Jäätynyt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jäätynyt
 • Jesperi Kotkaniemi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jesperi Kotkaniemi [Finnish male name, ice hockey player]
 • pääkokki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pääkokki
 • Seurat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seurat [French painter]
 • luumen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ luumen [light, unit, lumen]
 • rastat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rastat [supinum]
 • lämpöaalto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lämpöaalto
 • raiteelle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raiteelle
 • raiteelta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raiteelta
 • lesta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lesta [noun]
 • Beherit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beherit [band, Finland]
 • sorri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sorri [sukunimi]
 • kortsu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kortsu [substantiivi]
 • vapiteja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vapiteja
 • Kordillieerit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kordillieerit
 • panettaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ panettaa
 • Shawn Huff ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shawn Huff [basketball player]
 • Gerald Lee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gerald Lee [basketball player]
 • Georg Schnéevoigt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Georg Schnéevoigt
 • Camilla Richardsson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Camilla Richardsson [athlete]
 • parrat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ parrat
 • rannat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rannat
 • sillat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sillat [cembalo, harpsichord]
 • mannekiini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mannekiini
 • kirkot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kirkot
 • ruskeasilmäinen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ruskeasilmäinen
 • häivä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ häivä
 • kaverustua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaverustua
 • huolettomasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ huolettomasti
 • pisamanaama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pisamanaama
 • seikkaperäisesti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seikkaperäisesti
 • hartaasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hartaasti
 • pelejä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pelejä
 • rosvot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rosvot
 • velhot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ velhot
 • viiksenkärjet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ viiksenkärjet
 • ylivoimaisesti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ylivoimaisesti
 • kurssikirjat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kurssikirjat
 • etuhampaat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ etuhampaat
 • sojottaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sojottaa
 • pyöreänaamainen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pyöreänaamainen
 • kiitävä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiitävä

Phrases