ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • buaicphointe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buaicphointe
 • creutair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ creutair [creature, pronouciations, noun]
 • Ardrí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ardrí
 • Mboth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mboth
 • usgdha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ usgdha [Old Irish]
 • soilíos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soilíos
 • glaoim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glaoim
 • máthar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ máthar
 • tógadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tógadh
 • shíor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shíor
 • boghanna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boghanna
 • lathaí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lathaí
 • maidríní ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maidríní
 • Eochagáin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eochagáin [name]
 • Sorcha Cusack ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sorcha Cusack [Irish actress]
 • An Taobh Tuathail ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ An Taobh Tuathail
 • Bridget ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bridget [Bridget Persson, Netherland AUB, NL AUB]
 • bridie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bridie
 • Gheith ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gheith
 • naí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naí
 • grágáb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ grágáb
 • fair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fair [noun, adjective, appearance, adverb, play fair, Facility for Antiproton and Ion Research]
 • clúid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ clúid
 • dreancaide ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dreancaide
 • faomhadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faomhadh
 • deilbhigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deilbhigh [shape, frame, fashion]
 • tomhasanna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tomhasanna
 • bhfaigheadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bhfaigheadh
 • díogha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ díogha
 • dobhréagnaithe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dobhréagnaithe
 • go hachomair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ go hachomair
 • haois ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haois
 • Eadberct ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eadberct
 • Dubnos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dubnos [theology]
 • albius ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ albius [Otherworld]
 • croagh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ croagh
 • Ó Dubhuidhir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Dubhuidhir [surname]
 • Ó Dubhuir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Dubhuir [surname]
 • mearbhaill ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mearbhaill
 • meang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meang
 • Mang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mang [German names, noun, bat, Mowgli]
 • thaitaim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ thaitaim
 • bandruí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bandruí
 • Leamhachán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Leamhachán [marshmallow]
 • stoptha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stoptha
 • ciathóg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ciathóg [basket]
 • Collóir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Collóir [Pagan, witch, soothsayer]
 • mBeithil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mBeithil
 • amairgen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amairgen
 • an bhfuil tú anseo? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an bhfuil tú anseo?

Phrases

 • Is as an mBreatain Bheag mé. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Is as an mBreatain Bheag mé. [Everyday Phrases]
 • tá sé sa reoiteoir mór ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tá sé sa reoiteoir mór [Other]
 • cá ndeachaigh sí? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cá ndeachaigh sí? [Other]
 • Is maith liom thú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Is maith liom thú [Other]
 • ba mhaith liom a bheith i mo aonar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba mhaith liom a bheith i mo aonar [Other]
 • good morning ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ good morning [Everyday Phrases]
 • sitheil le nadar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sitheil le nadar [Proverbs & Sayings]
 • forbróir bogearraí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ forbróir bogearraí [Other]
 • Seacht Suailci' Na Maighdine Muire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seacht Suailci' Na Maighdine Muire [Title]
 • Grand daughter of sweeney ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Grand daughter of sweeney [Other]
 • a chorí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a chorí [Other]
 • am codlata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ am codlata [Other]
 • Beannachtai Na Casca Oraibh! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beannachtai Na Casca Oraibh! [Other]
 • A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. [Proverbs & Sayings]
 • A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo [Proverbs & Sayings]
 • labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent [Other]
 • saobhadh (saorbhriathar) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saobhadh (saorbhriathar) [Other]
 • agus seo a leanas ifreann liom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agus seo a leanas ifreann liom [Quotations]
 • Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! [Everyday Phrases]
 • seoithín na gaoithe sna crainn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seoithín na gaoithe sna crainn [Other]
 • Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. [Proverbs & Sayings]