ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Míle Míle i gCéin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Míle Míle i gCéin
 • Cobhthach Caol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cobhthach Caol [King 400 bc]
 • dineasáir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dineasáir [dinosaur, Plural]
 • bricí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bricí
 • plandaí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ plandaí
 • Nuada Airgetlám ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nuada Airgetlám
 • réadlann ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ réadlann
 • trasinscneach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trasinscneach
 • CAOLAIDHE ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ CAOLAIDHE [given name]
 • BEARTLAIDH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ BEARTLAIDH [given name]
 • bhrón ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bhrón
 • Diarmat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Diarmat
 • Maisie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maisie [names]
 • fionnuar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fionnuar
 • slainte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ slainte
 • Slaintecare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Slaintecare
 • beinn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ beinn [beinn, chuirfinn]
 • ag ceannaigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ag ceannaigh
 • cad atá ar siul? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cad atá ar siul?
 • caithiseach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ caithiseach
 • cá fhad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cá fhad
 • lough ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lough [geography, noun, sea, lake, scottish, Irish]
 • Ionar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ionar
 • MacAongusa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ MacAongusa
 • dearca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dearca [acorn]
 • luachanna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ luachanna
 • éirí amach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ éirí amach
 • ní bhfuair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ní bhfuair
 • Mac Aongusa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mac Aongusa [family name]
 • má thagann sé de mhian ort ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ má thagann sé de mhian ort
 • mac aonghusa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mac aonghusa [family name]
 • Fearsaid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fearsaid
 • íospartach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ íospartach
 • an t-éan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an t-éan
 • Cruaiche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cruaiche
 • claonadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ claonadh
 • chaill mé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chaill mé
 • mo sheolta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mo sheolta
 • níor sheol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ níor sheol
 • sheol mé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sheol mé
 • sheol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sheol [bible, Biblical, hebrew]
 • Iúile ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iúile
 • á thnúth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ á thnúth
 • coinníollacha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coinníollacha [conditions]
 • neamhchoinníollach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neamhchoinníollach [unconditionally]
 • neamhinniúnach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neamhinniúnach [stupidity]
 • aineolas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aineolas [ignorance]
 • tuillte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuillte
 • cróchar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cróchar
 • sáimhrigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sáimhrigh

Phrases