ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • mhic suibhne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mhic suibhne
 • uisge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uisge [water]
 • gheofaí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gheofaí
 • boghta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boghta
 • Biliu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Biliu [World Tree, Irish, Druids, Tree of Victory]
 • snámhaí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ snámhaí
 • tsneachta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsneachta [nasal vowel]
 • samhraí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ samhraí [samhradh, nominative plural]
 • leoin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leoin
 • Graiguenananagh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Graiguenananagh
 • slioganach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ slioganach
 • Cadha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cadha
 • aughills ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aughills
 • oidheadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oidheadh
 • oirfide ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oirfide
 • dhéanfá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dhéanfá
 • mogaill fholmha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mogaill fholmha
 • Ó Doibhlin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Doibhlin
 • croagh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ croagh
 • Ó Dubhuidhir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Dubhuidhir [surname]
 • Ó Dubhuir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Dubhuir [surname]
 • mearbhaill ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mearbhaill
 • meang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meang
 • Mang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mang [German names, noun, bat, Mowgli]
 • thaitaim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ thaitaim
 • bandruí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bandruí
 • Leamhachán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Leamhachán [marshmallow]
 • Tadgh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tadgh
 • stoptha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stoptha
 • ciathóg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ciathóg [basket]
 • Collóir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Collóir [Pagan, witch, soothsayer]
 • mBeithil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mBeithil
 • amairgen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amairgen
 • an bhfuil tú anseo? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an bhfuil tú anseo?
 • shreabhadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shreabhadh
 • marbhfhaisc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ marbhfhaisc
 • scíthe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scíthe [relaxation]
 • Fiannóglaigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fiannóglaigh
 • sról ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sról
 • driofúracha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ driofúracha
 • tuar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuar
 • smailc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ smailc
 • Barún Inse Uí Chuinn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Barún Inse Uí Chuinn
 • leathphór ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leathphór
 • goileoiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ goileoiri
 • foirceadal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ foirceadal [Gaelic]
 • táim sa teach anois ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ táim sa teach anois
 • chiliméadar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chiliméadar
 • griandó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ griandó
 • frachtaint ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frachtaint

Phrases

 • Grand daughter of sweeney ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Grand daughter of sweeney [Other]
 • a chorí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a chorí [Other]
 • am codlata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ am codlata [Other]
 • Tá dínit an duine dosháraithe. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tá dínit an duine dosháraithe. [Other]
 • dínit an duine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dínit an duine [Other]
 • an Aontais Eorpaigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an Aontais Eorpaigh [Other]
 • aon rud eile ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aon rud eile [Other]
 • Beannachtai Na Casca Oraibh! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beannachtai Na Casca Oraibh! [Other]
 • A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. [Proverbs & Sayings]
 • A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo [Proverbs & Sayings]
 • Aibrean an t ochtu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aibrean an t ochtu [Other]
 • labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent [Other]
 • saobhadh (saorbhriathar) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saobhadh (saorbhriathar) [Other]
 • agus seo a leanas ifreann liom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agus seo a leanas ifreann liom [Quotations]
 • Ath bhliain faoi mhaise ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ath bhliain faoi mhaise [Other]
 • Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! [Everyday Phrases]
 • seoithín na gaoithe sna crainn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seoithín na gaoithe sna crainn [Other]
 • Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. [Proverbs & Sayings]