ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • míshlachtmhar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ míshlachtmhar
 • slisne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ slisne
 • baoth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baoth
 • éifid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ éifid
 • dúramán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dúramán
 • scata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scata
 • calóg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ calóg
 • ús ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ús [nom masculí]
 • spoch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spoch
 • crústa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crústa
 • scéin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scéin
 • Dramhaíola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dramhaíola
 • cnámhach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cnámhach
 • sméid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sméid
 • Teannta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Teannta
 • diallait ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ diallait
 • cúlaigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cúlaigh
 • dreamanna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dreamanna
 • fantaisíocht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fantaisíocht
 • Tagartha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tagartha
 • gaothfar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gaothfar
 • gan imní ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gan imní
 • dtuigfeadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dtuigfeadh
 • mílítheach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mílítheach
 • fásra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fásra
 • mothall ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mothall
 • glórach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glórach
 • fálróid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fálróid
 • mungailt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mungailt
 • Eddie Dunbar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eddie Dunbar [Cyclist]
 • hero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hero [noun, Oxford 3000]
 • clachair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ clachair
 • Umhai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Umhai
 • Mhachaire Rabhartaigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mhachaire Rabhartaigh [Magheraroarty]
 • sonra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sonra [detail]
 • mbeifear ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbeifear [one will be]
 • pointeáilte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pointeáilte
 • cusúil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cusúil
 • tinfeadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tinfeadh
 • Neilli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neilli
 • Ó Duibhín ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Duibhín
 • coiriúlacht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coiriúlacht
 • Seon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seon [noun, 선]
 • Cairnes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cairnes
 • nglaofaidh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nglaofaidh
 • Ó Cairealláin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ó Cairealláin [surname]
 • tSíthigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tSíthigh
 • Deargór ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Deargór
 • Scarlóideach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Scarlóideach
 • Somhairle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Somhairle

Phrases