ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • 初年 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 初年
 • 詠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Wengang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wengang
 • 但是分开老师的高科技的方式 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 但是分开老师的高科技的方式
 • 那迦 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 那迦
 • ni hao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ni hao
 • Qiang Huang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qiang Huang
 • 賊牯 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 賊牯
 • 壮牯 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 壮牯
 • 晚头 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 晚头
 • 平江 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 平江
 • 贾岛 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 贾岛 [中国, 唐朝, 诗人, poet, Tang Dynasty, China]
 • 浊 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 呆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [汉语, Chinese]
 • Amor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amor [love, romance, cariño, ternura, amour]
 • 硝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战!
 • 武漢肺炎 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 武漢肺炎
 • Liziqi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Liziqi
 • 내이름 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 내이름
 • 蹄胯子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 蹄胯子
 • 板罾 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 板罾
 • Zhilian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zhilian
 • Wewei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wewei
 • arduous ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arduous
 • 辇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [指示代词]
 • Fengxian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fengxian
 • Luoyang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Luoyang [Geografie, toponiemen, China]
 • 屠睢 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 屠睢
 • 隱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 啦 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 觜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 扵 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 僊 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 亝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 氹 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • 巜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • 吗啡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 吗啡
 • 人薓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人薓
 • 人蔘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人蔘 [ニンジン]
 • 人蓡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人蓡
 • 人葠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人葠
 • 人參 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人參
 • 臉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [人體部位]
 • 癆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 老闆娘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老闆娘
 • 老板娘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老板娘
 • 老闆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老闆 [辦公室]
 • 老板 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老板 [闽南-头家]
 • 蓝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ