ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Liziqi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Liziqi
 • 蹄胯子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 蹄胯子
 • 板罾 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 板罾
 • 手套子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 手套子
 • 拖板子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 拖板子
 • Wewei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wewei
 • arduous ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arduous
 • 辇 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [指示代词]
 • Fengxian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fengxian
 • Luoyang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Luoyang
 • 屠睢 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 屠睢
 • 隱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 啦 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 觜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 之后 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 之后
 • 扵 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 僊 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 亝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 氹 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • 巜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • 痠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 瓢羹 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 瓢羹 [吴语瓢羹同调羹]
 • 嗎啡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 嗎啡
 • 吗啡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 吗啡
 • 人薓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人薓
 • 人蔘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人蔘 [ニンジン]
 • 人蓡 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人蓡
 • 人葠 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人葠
 • 人參 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人參
 • 人参 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 人参 [food, vegetable]
 • 臉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [人體部位]
 • 脸 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 癆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 老虎 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老虎 [動物]
 • 老闆娘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老闆娘
 • 老板娘 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老板娘
 • 老闆 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老闆 [辦公室]
 • 老板 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 老板 [闽南-头家]
 • 蓝 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • 哪個 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 哪個
 • 哪个 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 哪个
 • 困觉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 困觉
 • 筷子 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 筷子 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words]
 • 快活 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 快活 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words, Na-adjective, 闽东语口语词]
 • 快菜 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 快菜
 • 京戲 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 京戲
 • 京戏 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 京戏
 • 鸡蛋 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鸡蛋 [溧阳话]
 • 鷄蛋 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鷄蛋
 • 雞蛋 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 雞蛋 [Traditional Chinese]

Phrases

 • 내이름 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 내이름 [Other]
 • Zhilian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zhilian [Title]