ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • بنامٚ می پئر و مأر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بنامٚ می پئر و مأر
 • pog nmo thoin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pog nmo thoin [Irish]
 • هلوچین ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هلوچین
 • الجاقبا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ الجاقبا [الجاقبا]
 • embora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ embora
 • bacchiad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bacchiad
 • کتام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کتام [کتام]
 • گیشبد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گیشبد
 • gilaki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gilaki
 • lüc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lüc
 • badfila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ badfila
 • kөrc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kөrc
 • Căf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Căf
 • Căk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Căk
 • Dөl'äzөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dөl'äzөn
 • Tөk'ädөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tөk'ädөn
 • Dim'ädөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dim'ädөn
 • Xoš'ädөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xoš'ädөn
 • Dөkөtөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dөkөtөn
 • Kөtөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kөtөn
 • Läbar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Läbar
 • Muccө ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Muccө
 • Foduštөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Foduštөn
 • Luccө ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Luccө
 • Fuštөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fuštөn
 • Väkөtөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Väkөtөn
 • Vakөtөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vakөtөn
 • Vosusөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vosusөn
 • Măsu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Măsu
 • murju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ murju
 • Milöm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Milöm
 • Miröm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Miröm
 • Kөrä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kөrä
 • Kä ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • Kөlä'i ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kөlä'i
 • Katөk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Katөk
 • Kiš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kiš
 • Kөnduj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kөnduj
 • Kăs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kăs
 • Käpiš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Käpiš
 • jif ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jif [food]
 • Kөtir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kөtir
 • Jurof ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jurof
 • Jălөstөn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jălөstөn
 • Xurum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xurum
 • Jinjirë ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jinjirë
 • Xurtăv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xurtăv
 • Xurxos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xurxos
 • Xăxur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xăxur
 • Xăl Jön ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xăl Jön