ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • jasuka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jasuka
 • Sypavê ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sypavê
 • ñaguata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñaguata
 • Venesuéla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Venesuéla
 • jurukechẽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jurukechẽ
 • tĩcha'ĩ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tĩcha'ĩ
 • avatisoka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avatisoka
 • ñe'a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñe'a
 • ndapejupiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndapejupiri
 • ndorojupiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndorojupiri
 • ndajajupiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndajajupiri
 • ndojupiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndojupiri
 • nderejupiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nderejupiri
 • ndajupiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndajupiri
 • Jupi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jupi [Pernambuco, município brasileiro]
 • napekororõi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napekororõi
 • norokororõi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ norokororõi
 • nañakororõi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nañakororõi
 • nokororõi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nokororõi
 • nerekororõi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nerekororõi
 • nakororõi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nakororõi
 • kororõ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kororõ
 • ndepjapoi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndepjapoi
 • ojehayhu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ojehayhu
 • ahámi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ahámi
 • peipyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peipyvu
 • roipyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ roipyvu
 • jaipyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jaipyvu
 • oipyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oipyvu
 • reipyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reipyvu
 • aipyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aipyvu
 • pyvu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pyvu
 • sombrero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sombrero [hats, spanish, loanword]
 • ojopara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ojopara
 • kuarahysẽpe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuarahysẽpe
 • térã ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ térã
 • Tuykia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tuykia
 • Alemáña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alemáña
 • Vienã ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vienã
 • vengaliñe'ẽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vengaliñe'ẽ
 • Vangyladẽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vangyladẽ
 • ypa'ũ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ypa'ũ
 • tetãguakuéra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tetãguakuéra
 • Kolómbia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kolómbia
 • Nikaragua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nikaragua [countries, country]
 • pa'ũnguéra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pa'ũnguéra
 • yvatekue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yvatekue
 • yvytyvéva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yvytyvéva
 • oñemosãso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oñemosãso
 • yvatekuarahyreike ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yvatekuarahyreike