ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Kaguy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaguy [wine]
 • jahei'ỹ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jahei'ỹ
 • yvy tenonde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yvy tenonde
 • Añamemby ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Añamemby
 • Kirito ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kirito [Kirito, Cristo]
 • tendyry ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tendyry
 • kutuha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kutuha
 • cahque ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cahque
 • Nde rerrespeta nde rupe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nde rerrespeta nde rupe
 • Mitãkaria'y ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mitãkaria'y
 • ñaguata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñaguata
 • ndepjapoi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndepjapoi
 • sombrero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sombrero [hats, spanish, loanword]
 • Tuykia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tuykia
 • Alemáña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alemáña
 • Vienã ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vienã
 • Vangyladẽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vangyladẽ
 • áravegui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ áravegui
 • avano'õ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avano'õ
 • Kirigitã ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kirigitã
 • tetãvore ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tetãvore
 • itávarusu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ itávarusu
 • Epáña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Epáña
 • Poytugágui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Poytugágui
 • kafe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kafe [coffee, noun, café]
 • aráviga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aráviga
 • aravekuéra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aravekuéra
 • ñemboguére ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñemboguére
 • machu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ machu
 • chae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chae
 • avevo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avevo
 • chamígo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chamígo
 • ajapajeréi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ajapajeréi
 • eikéna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eikéna
 • Eike ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eike [Germany Name, first name]
 • japirona ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ japirona
 • japiro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ japiro
 • añamechu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ añamechu
 • Ange ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ange [anatomy in Mapudungun]
 • apo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apo [wild animals]
 • apepu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apepu [frutas]
 • ápe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ápe
 • añetete ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ añetete
 • añarako ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ añarako
 • año ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ año [years, surname]
 • amambái ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amambái [plantas]
 • upéva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ upéva
 • péa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ péa
 • amóa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amóa
 • ambere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ambere [Reptil, animales]