ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Ajit Pai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajit Pai [person family name]
 • ಬ್ರಹ್ಮ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ಬ್ರಹ್ಮ
 • Kukka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kukka [first names]
 • सेबु ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ सेबु
 • वाजि ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ वाजि
 • मोट्टो ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मोट्टो
 • बन्डी ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ बन्डी
 • पाक्को ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ पाक्को
 • जून ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ जून [june]
 • मार्च ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मार्च [March]
 • फ़ेब्रुवारी ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ फ़ेब्रुवारी
 • डिसेंबर ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ डिसेंबर
 • ओक्टोबर ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ओक्टोबर
 • सेप्टेंबर ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ सेप्टेंबर
 • ओगस्ट ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ओगस्ट
 • जुलै ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ जुलै [July]
 • मे ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मे [mantra pushpanjali]
 • एप्रिल ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ एप्रिल [April]
 • जानेवारी ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ जानेवारी [january]
 • नोव्हेंबर ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ नोव्हेंबर
 • नीळ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ नीळ
 • करें ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ करें
 • ओन्टे ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ओन्टे
 • आसा ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ आसा
 • śār ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ śār
 • शार ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ शार
 • vā ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • वा ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ वा
 • lok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lok
 • लोक ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ लोक
 • rupẽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rupẽ
 • रुपें ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ रुपें
 • rājdhānī ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rājdhānī
 • राजधानी ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ राजधानी
 • māybhās ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ māybhās
 • मायभास ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मायभास
 • mātẽ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mātẽ
 • मातें ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ मातें
 • bhās ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bhās
 • भास ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ भास
 • Bharot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bharot
 • पुर्तुगेज ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ पुर्तुगेज
 • pagāra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pagāra
 • पगार ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ पगार
 • Nepal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nepal [countries, país, països, Countries of the World]
 • नेपाळ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ नेपाळ
 • dār ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dār
 • दार ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ दार
 • tiatr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tiatr
 • tiyātra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tiyātra