ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • držim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ držim
 • proneveriti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proneveriti
 • vjerujuči ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vjerujuči
 • obavezan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ obavezan
 • prikupiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prikupiti
 • rjeđi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rjeđi
 • mila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mila [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names, 1000-a, rzeczownik, noun, mile, ~ morska, nautical mile, imię żeńskie]
 • mio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mio [posesivos, aggettivo, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • žalosna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ žalosna
 • bolesna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bolesna [przymiotnik, adjective, ~ strata/operacja/wieść, boleściwa, ból, boleć]
 • korisna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ korisna
 • masna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masna
 • mrtva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mrtva
 • kovrčav ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kovrčav
 • mokro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mokro
 • Mokra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mokra [Polish towns and villages, przymiotnik, adjective, wet, wieś, Village, ~ ścierka, wet wipe cloth, odmiana przymiotników]
 • korak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ korak
 • napredan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napredan
 • moderan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ moderan
 • neprihvatljiv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neprihvatljiv
 • uštede ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uštede
 • ponajprije ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ponajprije
 • usamljen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ usamljen
 • mladost ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mladost
 • odrastao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odrastao
 • maloljetan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maloljetan
 • sredovječan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sredovječan
 • generacija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ generacija
 • godište ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ godište
 • ostarjeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ostarjeti
 • starjeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ starjeti
 • tinejđerka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tinejđerka
 • tinejđer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tinejđer
 • pubertet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pubertet
 • jaslice ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jaslice
 • odrasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odrasti
 • Kosmet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kosmet
 • nastanak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nastanak
 • novorođenčad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ novorođenčad
 • rođenje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rođenje
 • roditi se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ roditi se
 • usavršavati se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ usavršavati se
 • Dragan Čeran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dragan Čeran
 • dohodak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dohodak
 • hello ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions]
 • posjedovanje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ posjedovanje
 • oslonac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oslonac
 • urediti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ urediti
 • šivati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ šivati [šivati]
 • starinski ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ starinski

Phrases