ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • unesite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unesite
 • PVC obloge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ PVC obloge
 • Marinčić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Marinčić [surname]
 • Marinović ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Marinović [surname]
 • plovilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ plovilo
 • odluka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odluka
 • konkurentnost ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ konkurentnost
 • zahvaljujući ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zahvaljujući
 • Setržebet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Setržebet
 • boljitak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boljitak
 • povreda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ povreda
 • poslovnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poslovnik
 • opomena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opomena
 • proces ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proces [noun]
 • otpor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otpor
 • škakljiv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ škakljiv
 • upleteni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ upleteni
 • očekivali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ očekivali
 • lijes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lijes
 • stega ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stega
 • predstava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ predstava
 • galamdžija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ galamdžija
 • poredak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poredak
 • zavjera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zavjera
 • prijetnja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prijetnja
 • saveznik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saveznik
 • sankcija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sankcija
 • održiv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ održiv
 • faraon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faraon [rzeczownik, noun, starożytny Egipt, Pharaoh, Ancient Egypt]
 • nesvijest ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nesvijest
 • kormilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kormilo
 • pustolovina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pustolovina
 • posada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ posada [Toponomastic]
 • oprema ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oprema
 • rizik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rizik
 • nestrpljiv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nestrpljiv
 • ćošak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ćošak
 • autoportretist ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ autoportretist
 • poslovica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poslovica
 • ropstvo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ropstvo
 • udomitelj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ udomitelj
 • udomiteljstvo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ udomiteljstvo
 • letjelica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ letjelica
 • doslovce ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ doslovce
 • potpora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ potpora
 • napor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napor
 • patnja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ patnja
 • naklon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naklon
 • starac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ starac [старец, старик]
 • pristup ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pristup

Phrases