ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • zaboravim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaboravim
 • istražujem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ istražujem
 • različan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ različan
 • različit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ različit
 • veseliti se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ veseliti se
 • približavam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ približavam
 • približavati se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ približavati se
 • Malvasija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Malvasija
 • okolina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ okolina
 • noćni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noćni
 • Rastoke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rastoke
 • penkala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ penkala
 • zapamtim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zapamtim
 • Čekaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Čekaj
 • Šator ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Šator
 • napustiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napustiti
 • napuštati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napuštati
 • odlazati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odlazati
 • stavljati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stavljati
 • većinom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ većinom
 • govorimo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ govorimo
 • Ilić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ilić
 • Bradanović ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bradanović [surname]
 • sustav ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sustav
 • odabrati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odabrati
 • odabirati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odabirati
 • nadimak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nadimak
 • obuća ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ obuća
 • Rukije ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rukije [name]
 • okomito ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ okomito
 • savršeno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ savršeno
 • provesti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ provesti
 • mjesečno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mjesečno
 • naporno raditi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naporno raditi
 • jadno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jadno
 • jadna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jadna
 • pobjeđivati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pobjeđivati
 • kula od pijeska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kula od pijeska
 • Tsvetaeva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsvetaeva
 • rukometni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rukometni
 • plaćanje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ plaćanje
 • područje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ područje
 • završavati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ završavati
 • zadovoljna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zadovoljna
 • zagrebački odrezak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zagrebački odrezak
 • vlastit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vlastit
 • rekreacijski ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rekreacijski
 • Capetan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Capetan
 • uzbuđen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uzbuđen
 • uopće ne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uopće ne

Phrases