ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • engleskinje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ engleskinje
 • Engleza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Engleza
 • dobrodošle ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dobrodošle
 • pozdravljate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pozdravljate
 • večeru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ večeru
 • dolikovati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dolikovati
 • pazuho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pazuho
 • požuda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ požuda
 • Šmrcko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Šmrcko
 • satelit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ satelit
 • zaključan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaključan
 • odaja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odaja
 • opskrbljivati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opskrbljivati
 • ogrtač ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ogrtač
 • lepršati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lepršati
 • Lemečić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lemečić [surname]
 • Orlić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Orlić [surname]
 • Kamačić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kamačić [surname]
 • Bolmarčić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bolmarčić [surname]
 • taština ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taština
 • krompirom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ krompirom
 • naruče ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naruče
 • ćevape ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ćevape
 • KOŠTAJU ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ KOŠTAJU
 • koštati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koštati [to cost]
 • puniti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puniti
 • zlostavljač ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zlostavljač
 • odolim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odolim
 • propasti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ propasti
 • propadati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ propadati
 • hranim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hranim
 • porezna olakšica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ porezna olakšica
 • kupovna moć ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kupovna moć
 • srednja klasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ srednja klasa
 • obogatiti se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ obogatiti se
 • osiromašiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ osiromašiti
 • poskupjeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poskupjeti
 • pojeftiniti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pojeftiniti
 • Risika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Risika [krk]
 • njegovati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ njegovati
 • pad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pad
 • trpeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trpeti
 • sviašiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sviašiti
 • marinovic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ marinovic
 • Uliks Fehmiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uliks Fehmiu
 • Hadžihafizbegović ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hadžihafizbegović
 • Mektić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mektić [surname]
 • štedim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ štedim
 • štedjeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ štedjeti
 • bezbožnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bezbožnik

Phrases

 • Popunite praznine. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Popunite praznine. [Other]
 • Bijelo vino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bijelo vino [Other]
 • Ne bih rekao. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ne bih rekao. [Other]
 • Ne bih se složio. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ne bih se složio. [Other]
 • Ne mogu se složiti. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ne mogu se složiti. [Other]
 • Raspravljamo o problemima. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Raspravljamo o problemima. [Other]
 • Pristaje mi. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pristaje mi. [Other]
 • Smeta mi djeca. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Smeta mi djeca. [Other]
 • pod stresom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pod stresom [Other]
 • imati vlastito poduzeće ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imati vlastito poduzeće [Other]
 • sjediti pred računalom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sjediti pred računalom [Other]
 • uživati u glazbi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uživati u glazbi [Other]
 • biti ovisan o drogi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti ovisan o drogi [Other]
 • unatoč bolesti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unatoč bolesti [Other]
 • nasuprot pošti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nasuprot pošti [Other]
 • biti u dugovima do grla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti u dugovima do grla [Other]
 • živjeti kao bubreg u loju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ živjeti kao bubreg u loju [Other]
 • odreći se čega ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odreći se čega [Other]
 • ispodprosječna plaća ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ispodprosječna plaća [Other]
 • iznadprosječna plaća ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iznadprosječna plaća [Other]
 • rast životnoga standarda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rast životnoga standarda [Other]
 • živjeti na visokoj nozi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ živjeti na visokoj nozi [Other]
 • Zašto se ne možemo razumjeti? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zašto se ne možemo razumjeti? [Other]
 • Ne idem kući. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ne idem kući. [Other]
 • pregovarati o ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pregovarati o [Other]
 • nositi hlače ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nositi hlače [Other]
 • biti nečija bolja polovica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti nečija bolja polovica [Other]
 • državne uprave ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ državne uprave [Other]
 • pravedno društvo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pravedno društvo [Other]
 • ljepši spol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ljepši spol [Other]
 • jači spol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jači spol [Other]
 • slabiji spol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ slabiji spol [Other]
 • rukovodeći poslovi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rukovodeći poslovi [Other]
 • pravo glasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pravo glasa [Other]
 • uživjeti se u ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uživjeti se u [Other]
 • pretvoriti se u ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pretvoriti se u [Other]
 • biti korak dalje ostalih ljudi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti korak dalje ostalih ljudi [Other]
 • imati širok pogled ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imati širok pogled [Other]
 • živjeti ispred svojeg vremena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ živjeti ispred svojeg vremena [Other]
 • biti živ i zdrav ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti živ i zdrav [Other]
 • dobro nositi godine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dobro nositi godine [Other]
 • osjećati godine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ osjećati godine [Other]
 • biti u godinama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti u godinama [Other]
 • biti u punoj snazi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti u punoj snazi [Other]
 • biti u najboljim godinama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti u najboljim godinama [Other]
 • biti u kasnim tridesetima ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti u kasnim tridesetima [Other]
 • biti u ranim tridesetima ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti u ranim tridesetima [Other]
 • biti starije dobi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti starije dobi [Other]
 • biti srednje dobi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biti srednje dobi [Other]
 • srednja dob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ srednja dob [Other]