ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • mal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mal [Friend, goods, averb, adjective, Cantanti, Malamute, dog, abbreviation, WL]
 • Ratko Perić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ratko Perić
 • brisantgranaat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brisantgranaat
 • Stefano Manelli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stefano Manelli
 • articok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ articok
 • Tihaljina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tihaljina [town]
 • Ožanić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ožanić [Surname - Croatia]
 • Gornje Tihovo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gornje Tihovo [Location in Croatia, place]
 • Mavrinac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mavrinac [surname]
 • Duvrovnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Duvrovnik
 • Vatrenih ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vatrenih
 • Hvartska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hvartska
 • Dalić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dalić [surname]
 • Mrmić ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mrmić [surname]
 • Redžaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Redžaj [surname]
 • Krošnjar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Krošnjar [surname]
 • Livaković ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Livaković [surname]
 • Vresajko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vresajko
 • u Poreču ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ u Poreču
 • Kuzminec ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kuzminec [city]
 • Krismanič ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Krismanič
 • Badelj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Badelj [names]
 • razočaran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ razočaran
 • Picigin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Picigin
 • Pulska Arena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pulska Arena
 • Zlatni Rat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zlatni Rat
 • Veličanstven ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Veličanstven
 • ugostiteljstvo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ugostiteljstvo
 • paliti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paliti
 • spustiti se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spustiti se
 • Mile Jedinak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mile Jedinak [Australian, football, football player]
 • Tomi Juric ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tomi Juric [football player]
 • Givojte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Givojte
 • shvaćati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shvaćati
 • pomagati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pomagati
 • abonmanski ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abonmanski
 • pokloniti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pokloniti
 • počnem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ počnem
 • primjer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ primjer
 • predškola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ predškola
 • osnovna škola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ osnovna škola
 • raspored ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raspored
 • predavanje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ predavanje
 • nastavnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nastavnik [nom masculin, nominative]
 • maturirati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maturirati
 • paša ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paša [pasha]
 • brzati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brzati
 • preživjeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ preživjeti
 • uzmu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uzmu
 • promijenim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ promijenim

Phrases