ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • hoćete ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hoćete
 • hoćemo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hoćemo
 • ponijeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ponijeti
 • sportovi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sportovi
 • nedjeljom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nedjeljom
 • petkom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ petkom
 • četvrtkom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ četvrtkom
 • ponedjeljkom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ponedjeljkom
 • one ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ one [pronoun, Number, Kipling]
 • ovu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ovu
 • počinju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ počinju
 • općine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ općine
 • županije ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ županije
 • radni stol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ radni stol
 • predsoblje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ predsoblje
 • kod kuće ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kod kuće [at home]
 • mala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mala [noun]
 • prijateljice ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prijateljice
 • uđem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uđem
 • klimatizacija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ klimatizacija
 • funkcionalan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ funkcionalan
 • dođem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dođem
 • dnevni boravak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dnevni boravak
 • krasan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ krasan
 • predivna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ predivna
 • predivan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ predivan
 • Sviđa ti se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sviđa ti se
 • Sviđa mi se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sviđa mi se
 • sviđati se ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sviđati se
 • odgajateljica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ odgajateljica
 • policajka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ policajka
 • električarka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ električarka
 • kovač ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kovač
 • financijski savjetnik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ financijski savjetnik
 • mašem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mašem
 • sportaš ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sportaš
 • soboslikar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soboslikar
 • jaci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jaci [Tropical fruits]
 • mahati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mahati
 • Vojniče ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vojniče
 • ljubaznost ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ljubaznost [kindness]
 • Gospođice ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gospođice
 • ludilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ludilo
 • medicinska brat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ medicinska brat
 • njegovatelj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ njegovatelj
 • krpelj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ krpelj
 • Palmižana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Palmižana
 • nekamo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nekamo
 • naručim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naručim
 • čokolade ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ čokolade

Phrases