ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Shakespeare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shakespeare [national treasure, English, playwright, 16C, theatre, Eng Lit, dramatist, benchmark]
 • Projekten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Projekten
 • bábuinkat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bábuinkat
 • csillaghalma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ csillaghalma
 • Murray ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Murray [surnames, male first name, surname, Last Name Family]
 • mélyhűtődik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mélyhűtődik
 • sosonok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sosonok
 • komancsok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ komancsok
 • szerszámfaként ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szerszámfaként
 • rovarriasztót ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rovarriasztót
 • rovarriasztókat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rovarriasztókat
 • protalliumsejt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ protalliumsejt
 • prériállam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prériállam
 • prériállamok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prériállamok
 • prériállamokban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prériállamokban
 • narancseprek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ narancseprek
 • narancsepret ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ narancsepret
 • narancseper ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ narancseper
 • pózra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pózra
 • oldalfekvő ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oldalfekvő
 • gyorstalpalónak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gyorstalpalónak
 • rohammentővé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rohammentővé
 • tormaásó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tormaásó
 • tormaásóval ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tormaásóval
 • szagnyoma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szagnyoma
 • szagnyomok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szagnyomok
 • szagnyomokat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szagnyomokat
 • aporétikus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aporétikus
 • csan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ csan
 • arcizmaim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arcizmaim
 • álmosolytól ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ álmosolytól
 • kultúrközi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kultúrközi
 • válaszmintázat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ válaszmintázat
 • válaszmintázatok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ válaszmintázatok
 • beskatulyázni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ beskatulyázni
 • megvetettet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ megvetettet
 • státuszkülönbség ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ státuszkülönbség
 • mártírológia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mártírológia
 • mártírológiai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mártírológiai
 • életstratégiát ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ életstratégiát
 • életstratégiák ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ életstratégiák
 • áldozatszerep ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ áldozatszerep
 • ügynökügy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ügynökügy
 • ügynökügyet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ügynökügyet
 • gazsulált ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gazsulált
 • tántoríthatatlanság ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tántoríthatatlanság
 • tántoríthatatlansága ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tántoríthatatlansága
 • koegzisztencia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koegzisztencia
 • koegzisztenciában ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koegzisztenciában
 • Haáz Sándor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haáz Sándor

Phrases

 • Hívja a rendõrséget! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hívja a rendõrséget! [Other]
 • Kérem, hívjon tűzoltókat! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kérem, hívjon tűzoltókat! [Other]
 • menj végig ezen a kereszteződés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ menj végig ezen a kereszteződés [Directions & Location]
 • menj végig ezen a zebráig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ menj végig ezen a zebráig [Other]
 • menj végig ezen az utcán. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ menj végig ezen az utcán. [Directions & Location]
 • fordulj jobbra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fordulj jobbra [Directions & Location]
 • fordulj vissza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fordulj vissza [Other]
 • micsoda meglepetés! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micsoda meglepetés! [Other]
 • Volt egyszer egy Amerika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Volt egyszer egy Amerika [Other]
 • Volt egyszer egy Vadnyugat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Volt egyszer egy Vadnyugat [Other]
 • A Jó, a Rossz és a Csúf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A Jó, a Rossz és a Csúf [Other]
 • Egy maréknyi dollárért ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Egy maréknyi dollárért [Other]
 • Pár dollárral többért ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pár dollárral többért [Other]
 • Mi a helyzet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mi a helyzet [Everyday Phrases]
 • a kutya megissza a vizet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a kutya megissza a vizet [Other]
 • kurva istenit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kurva istenit [Other]
 • A macska megissza a tejét ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macska megissza a tejét [Other]
 • A macskák a mieink ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macskák a mieink [Other]
 • A macska nem az enyém ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macska nem az enyém [Other]
 • A macska az enyém ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macska az enyém [Other]
 • A macska issza a tejedet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macska issza a tejedet [Other]
 • A fiú kutyája ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A fiú kutyája [Other]
 • A fiú megeszi az almáját ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A fiú megeszi az almáját [Other]
 • A könyv a tiéd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A könyv a tiéd [Other]
 • A könyv az enyém ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A könyv az enyém [Other]
 • A sör a tiéd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A sör a tiéd [Other]
 • Ő olvassa a könyveimet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ő olvassa a könyveimet [Other]
 • Ő a gyerekünk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ő a gyerekünk [Everyday Phrases]
 • A lovam az állat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A lovam az állat [Everyday Phrases]
 • Nagyon finom! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nagyon finom! [Other]