ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

  • ramazuri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ramazuri [noun]
  • jégverem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jégverem [noun]
  • kakastej ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kakastej [noun]
  • [verbs, verb - infinitu, verb - infinitive, Medicine in Turkish, تقنية, حاسوب, 歌曲, medicine, kalbos dalis: daiktavardis f., medžiaga /medžiagotyra, sąvoka: fiziniai /gamtos m., noun]
  • [rzeczownik, noun, z niemieckiego, nacięcie]

Phrases