ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Miskolic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Miskolic
 • rézrozsda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rézrozsda
 • vasrozsdát ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vasrozsdát
 • hátvédsort ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hátvédsort
 • topcsapata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ topcsapata
 • topcsapatot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ topcsapatot
 • lefolytatást ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lefolytatást
 • lefolytatás ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lefolytatás
 • Arnulf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arnulf [male, german, first name]
 • majordomusa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ majordomusa
 • palotagrófja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palotagrófja
 • Lambert ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lambert [german, male, surnames, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • Euszták ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Euszták
 • Cirjék ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cirjék
 • torokbajokban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ torokbajokban
 • segítőszent ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ segítőszent
 • Somogyvár ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Somogyvár
 • szarvastehene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szarvastehene
 • szarvastehénnel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ szarvastehénnel
 • cigánynak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cigánynak
 • Somogyvámos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Somogyvámos
 • somogyvámosi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ somogyvámosi
 • aracsi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aracsi
 • vértesszentkereszti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vértesszentkereszti
 • csicsua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ csicsua
 • bokodi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bokodi
 • Oroszlánkő ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oroszlánkő
 • Majk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Majk
 • cellaházak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cellaházak
 • cellaházakban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cellaházakban
 • barátlakok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barátlakok
 • barátlakokon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barátlakokon
 • kamalduli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kamalduli
 • kamalduliak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kamalduliak
 • majki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ majki
 • műemlékegyüttes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ műemlékegyüttes
 • csákvári ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ csákvári
 • Majkpuszta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Majkpuszta
 • Gánt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gánt
 • timföldgyártás ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ timföldgyártás
 • vörösiszap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vörösiszap
 • timföld ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ timföld
 • áramlástechnika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ áramlástechnika
 • áramlástechnikai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ áramlástechnikai
 • térfogatkiszorítás ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ térfogatkiszorítás
 • térfogatkiszorítási ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ térfogatkiszorítási
 • turbinaegyenlet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ turbinaegyenlet
 • segédrakétát ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ segédrakétát
 • segédrakéta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ segédrakéta
 • segédrakéták ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ segédrakéták

Phrases

 • Művészetek Völgye Fesztivál ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Művészetek Völgye Fesztivál [Other]
 • Dodó kacsa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dodó kacsa [Title]
 • lézer alapú távérzékelés ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lézer alapú távérzékelés [Other]
 • Európai Monetáris Intézet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Európai Monetáris Intézet [Other]
 • Gazdasági és Monetáris Unió ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gazdasági és Monetáris Unió [Other]
 • Központi Bankok Európai Rendszere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Központi Bankok Európai Rendszere [Other]
 • Európai Központi Bank ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Európai Központi Bank [Other]
 • Európai Új Autó Értékelő Program ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Európai Új Autó Értékelő Program [Other]
 • jel-zaj viszony ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jel-zaj viszony [Other]
 • Nyald ki a seggem! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nyald ki a seggem! [Other]
 • Regisztrálj te is! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Regisztrálj te is! [Other]
 • Civil Elkötelezettség Mozgalom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Civil Elkötelezettség Mozgalom [Other]
 • Ez a miénk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ez a miénk [Other]
 • Ez nem a tiéd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ez nem a tiéd [Other]
 • Ez nem a miénk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ez nem a miénk [Other]
 • Olvasom a nő újságját ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Olvasom a nő újságját [Other]
 • Iszom a kávédat. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iszom a kávédat. [Drinking & Dining]
 • Iszom a teámat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iszom a teámat [Other]
 • Megiszom a vizet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Megiszom a vizet [Other]
 • A kávéját iszom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A kávéját iszom [Other]
 • A tiéd vagyok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A tiéd vagyok [Other]
 • A lovai vizet isznak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A lovai vizet isznak [Other]
 • A macskája iszik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macskája iszik [Other]
 • A macskái vizet isznak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ A macskái vizet isznak [Other]