ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • biko kpeere m ekpere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biko kpeere m ekpere
 • kpeere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kpeere
 • Idowu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Idowu
 • Enwere m hemiplegia n'akụkụ aka nri. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Enwere m hemiplegia n'akụkụ aka nri.
 • Lawrence Okolie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lawrence Okolie
 • udomowieni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ udomowieni
 • weebụsaịtị ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ weebụsaịtị
 • Nze na Ozo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nze na Ozo
 • Udenkwo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Udenkwo
 • Nneochie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nneochie
 • Okyere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Okyere
 • Ikernefuna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikernefuna
 • Ogbuefi Ezeugo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogbuefi Ezeugo
 • ụbọchị ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ụbọchị
 • Ifeanyi Emeghara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ifeanyi Emeghara
 • Obianuju Ekeocha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Obianuju Ekeocha [Nigerian name]
 • ice ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ice [noun, solid-state physics, drink, frozen, Oxford 3000, train, various, abbreviation]
 • enyo mmeukwu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enyo mmeukwu
 • mijok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mijok
 • Agbogho Mmuo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agbogho Mmuo
 • Ututu oma di m ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ututu oma di m
 • Nna'm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nna'm
 • Okechukwu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Okechukwu
 • Onyeoma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Onyeoma
 • Ngwerere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngwerere
 • Egbuche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Egbuche
 • Zemaye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zemaye
 • Osimiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Osimiri
 • Nwanyoma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nwanyoma
 • Ekiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ekiti
 • Ikole ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikole
 • nkịta ọhịa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nkịta ọhịa
 • Ikoyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikoyi [place]
 • uju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uju [zemplínske nárečie, name, first name]
 • mmajijiji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mmajijiji
 • kwenu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kwenu
 • Awo-Omamma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Awo-Omamma
 • Ogbuefi Ezeugo was a powerful orator and ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ogbuefi Ezeugo was a powerful orator and
 • Ezeugo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ezeugo
 • Tejuosho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tejuosho
 • Mosope ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mosope
 • Abagana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abagana
 • Udoakpuanyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Udoakpuanyi
 • Ikeja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ikeja
 • Rapuba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rapuba
 • Odein ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Odein
 • Chinedum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chinedum
 • Okwudiba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Okwudiba
 • Ozumba Mbadiwe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ozumba Mbadiwe
 • Chetachi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chetachi [name]