ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • halloo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ halloo [interj, noun, Sei ruhig]
 • hallo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hallo [greeting, various spellings, Begrüßung, WL, Begrüssung, begruessung, greetings, greeting in German, A1, selamlaşma, CCTV, سلام]
 • blue ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ blue [colors, color, colour]
 • Brasil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brasil [country, obsoleto, colors, Countries in Macedonian Language, American, countries, geography, Countries of the World, país, nação, povo, korean]
 • Anawak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anawak
 • Pilpay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pilpay
 • ХIиндий форд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ХIиндий форд [oceans]
 • Litle ceasars ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Litle ceasars
 • Iа дика хайл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iа дика хайл
 • вахалва ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ вахалва
 • бусалба ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бусалба
 • Dharma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dharma [Name - English]
 • мегаргда ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мегаргда
 • хьо хой ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хьо хой
 • мерз е ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мерз е
 • цIанегье аз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цIанегье аз
 • арэ ва ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ арэ ва
 • дик ду ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дик ду
 • ALLAH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ALLAH
 • Кавказ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кавказ [Caucasia, dict_uk]
 • дил ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дил
 • гIейгIе ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гIейгIе
 • гийре ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гийре
 • боргIал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ боргIал
 • бугI ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бугI
 • и ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ и [буква, алфавит, союз, Kazym Khanty, Hill Mari [mrj], ий, Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • менги ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ менги
 • фет ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ фет
 • чукхи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чукхи
 • маьже ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ маьже
 • дулх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дулх
 • къом берх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къом берх
 • нигат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нигат
 • оффай ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оффай
 • ловц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ловц
 • лаьца ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лаьца
 • мур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мур [German loanwords (uk), dict_uk]
 • IажагI ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ IажагI
 • цIей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цIей
 • цIеннан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цIеннан
 • цIенда ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цIенда
 • кхоан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кхоан
 • молхаж ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ молхаж
 • молх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ молх
 • верз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ верз
 • гIанд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гIанд
 • тIа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тIа
 • оасар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оасар
 • унзар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ унзар
 • оарц ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оарц